Informationsblad Juni 2023

21 juni 2023

Är du intresserad av en parkeringsplats med laddstolpe? 

Arbetet med att installera laddstolpar på våra parkeringsplatser är nu klart och förhoppningen är att ha alla laddstolpar i bruk så snart som möjligt. Innan dess behöver vi samla in intresseanmälningar av de medlemmar som vill ha tillgång till en laddstolpe för motorvärmning eller laddning av elbil. Om du är intresserad kontaktar du styrelsen på styrelsen@tappangbg.se och skriver ditt namn, den e-postadress du vill ha kopplad till appen, ditt lägenhetsnummer och numret på din p-plats. 

 

Mer praktisk information om laddstolparna kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

Registrera dig på SBC Hemma 

SBC Hemma kan du som boende: Hitta dina avier, se information om din lägenhet, parkeringsplats eller lokal och ansöka digitalt om andrahandsuthyrning. Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i SBC Hemma kan vi i styrelsen också kontakta dig digitalt via din epost som komplement till dessa infoblad. Du registrerar dig på hemma.sbc.se. 

 

Om elpriser med IMD 

Nu är vi i fas med eldebiteringen och elpriset justeras månadsvis efter aktuella marknadspriser. Vi vill även informera om vad som utgör det totala priset för elen. Vi i styrelsen får ofta höra att föreningen tar ut en oskäligt hög kostnad för elen och vill med detta försöka förtydliga vad som utgör elpriset.  

 

 • Elhandelspris: Detta är priset för el. Det är detta pris som under senare tid varit väldigt högt och vi har ett rörligt elavtal via Luleå energi.  
  Elöverföringsavgift : Kostnad som debiteras från Göteborgs Energi för att vi använder elnätet. Kostnad är idag 20,4 öre/kWh.  

 • Energiskatt: Debiteras från Göteborg Energi och uppgår idag till en kostnad på 39,20 öre/kWh.  
  Moms: 25% moms tillkommer på samtliga avgifter.  

 • Övrigt: Utöver ovan nämnt tillkommer kostnader för abonnemang, elcertifiering och liknande som uppgår till ca 2 öre/kWh. Föreningen har även gjort en investering i IMD och behöver få investeringen återbetald. Därför tillkommer ett påslag på 20 öre/kWh de första 5 åren.   

 • Moms försäljning: 2022 tillträdde en lag om att bostadsrättsföreningar måste ta ut moms vid försäljning till medlemmar, varpå ett påslag om 25 tillkommer på den totala elkostnaden vid debitering. 
  Sammanfattning: Om vi slår ihop fasta kostnader från Göteborg Energi, abonnemang och påslag blir den totala kostnaden cirka 120 öre/kwh. Utöver detta tillkommer elpriset, som senare åren varierat mellan 30 öre och flera kronor.  

 

Den största besparingen med IMD för dig som medlem är att du slipper betala en abonnemangskostnad på 925 kr per år till Göteborg Energi, samt från din elleverantör, vilket normalt uppgår till 300 kr per år. Denna kostnad motsvarar, för en lägenhet med normalförbrukning ca 50 öre/kwh 

 

Lediga förråd, parkeringsplatser och MC-platser finns att hyra 

Vi har inventerat alla våra lokaler samt förråd och det finns nu lokaler lediga att hyra. Det finns både förråd inomhus runt 4-6kvm och förråd med dörr ut mot våra gårdar runt 9-10kvm. Det finns även parkeringsplatser och MC-platser tillgängliga vid behov. För parkeringsplatser och MC-platser kontaktar du SBC genom att logga in på hemma.sbc.se. För mer information om förråd mailar du styrelsen på styrelsen@tappangbg.se. 

 

Sopor och sopsortering 

Vanliga sopor och kompost slängs i våra stora sopkärl, här är det viktigt att sortera komposten och det brännbara rätt då vi debiteras extra varje tömning vid felsortering. Kartong, plast, tidningar, glas och metall sorteras vid våra sorteringsstationer. För övriga sopor som större föremål, elektronik, osv. hänvisas medlemmar till ÅVC. Alla har möjlighet att beställa ett ÅVC-kort på Göteborgs stads hemsida med fria besök varje år, det går även att använda sitt körkort. 

 

Tänk också på att inte parkera framför våra stora sopkärl, då hindras sopbilen från att kunna tömma och leder till att vi behöver betala avgifter för extra tömning. Det har hänt flera gånger den sista tiden och är onödiga merkostnader för föreningen. 

 

På grund av ökat intresse av förråd kommer vi att förvandla vårt soprum för elsortering till ett förråd från och med den 1 augusti. För elektronik hänvisar vi därför framöver till ÅVC. 

 

Kommande underhållsarbeten 

Våra flaggstänger kommer att bytas ut till nya varianter som hindrar obehöriga att ta ned våra flaggor, vilket har varit ett problem tidigare. Vi har också planerat att snygga till utsidan av våra entrépartier (trä) vilket kommer att inkludera tvättning, slipning och lackning. Finns även problem med mark närmast fasad där sten/asfalt sjunkit ner, vilket kommer fyllas igen. 

  

Trivselregler vid grillplatser 

Nu är det äntligen sommar och det märks inte minst vid våra grillplatser. Därför passar vi på att påminna er om lite ordningsregler kring grillarna:  

 • Efter du har grillat gör du rent gallret men låter kolen vara kvar.  

 • Nästa person som ska grilla får då ett rent galler men behöver tömma askan i askhinken som ska finnas vid grillplatsen.   

 • Om det skulle vara så att askhinken är full så tömmer du den i hushållsavfall. 

 

Sommar och semestertider 

Inför sommaren och semestertiderna kommer det att vara något längre svarstid på styrelsemailen däremot har SBC har öppet som vanligt. 

 

Somriga Hälsningar 

Styrelsen Täppan

______ 

_________________________

 

Are you interested in a parking space with a charging station? 

The work of installing charging stations in our parking lots is now complete, and we hope to have all charging stations in operation as soon as possible. The job now is to collect interest from those members who want access to a charging station for engine heating or charging an electric vehicle. If you are interested, please contact the board at styrelsen@tappangbg.se and provide your name, email address, your apartment number, and your current parking number. 

 

More practical information about the charging stations will be provided in the next newsletter. 

 

Register on SBC Hemma 

In SBC Hemma, you as a resident can: find your invoices, see information about your apartment, parking space, or premises, and apply for subletting digitally. By filling in your contact information in SBC Hemma, the board can also contact you digitally via your email as a complement to these information sheets. You register at hemma.sbc.se. 

 

Regarding electricity prices with IMD 

We are now in line with electricity billing, and the electricity price is adjusted monthly according to current market prices. We also want to inform you about the components that make up the total price for electricity since we often hear questions about the electricity price. 

 

 • Electricity Market Price: This is the price for the electricity itself. Recently, this price has been very high, and we have a variable electricity agreement with Luleå Energi. 

 • Electricity Transmission Fee: This is the cost charged by Göteborgs Energi for using the electricity grid. The current cost is 20.4 öre/kWh. 

 • Energy Tax: This is charged by Göteborgs Energi and amounts to a cost of 39.20 öre/kWh. 

 • VAT: A 25% VAT is added to all fees. 

 • Additional Costs: In addition to the above, there are costs for subscriptions, electricity certification, and similar items, amounting to approximately 2 öre/kWh. The association has also made an investment in IMD and needs to recover the investment. Therefore, there is an additional surcharge of 20 öre/kWh for the first 5 years. 

 • VAT on Sales: In 2022, a law was enacted requiring housing associations to charge VAT on sales to members, resulting in an additional surcharge of 25% on the total electricity cost during billing. 

 • Summary: If we combine the fixed costs from Göteborgs Energi, subscriptions, and surcharges, the total cost is approximately 120 öre/kWh. In addition to this, the electricity price varies between 30 öre and several kronor in recent years. 

 

The biggest saving with IMD for you as a member is that you no longer have to pay a subscription fee of 925 SEK per year to Göteborgs Energi, as well as from your electricity supplier, which typically amounts to 300 SEK per year. This cost corresponds to approximately 50 öre/kWh for an apartment with average consumption. 

 

Available storage rooms, parking spaces, and motorcycle spaces for rent 

We have surveyed all our premises and storage rooms, and there are now vacant spaces available for rent. There are both indoor storage rooms around 4-6 sqm and storage rooms with a door facing our courtyards around 9-10 sqm. There are also parking spaces and motorcycle spaces available if needed. For parking spaces and motorcycle spaces, please contact SBC by logging in to hemma.sbc.se. For more information about storage rooms, email the board at styrelsen@tappangbg.se. 

 

Waste and recycling 

General waste and compost should be disposed of in our large bins, and it is important to sort the compost and combustible materials correctly as we are charged extra for each incorrect disposal. Cardboard, plastic, newspapers, glass, and metal should be sorted at our sorting stations. For other types of waste such as larger items, electronics, etc., members are directed to the ÅVC (waste disposal and recycling center). Everyone has the opportunity to order an ÅVC card on the Gothenburg city website, which allows for free visits each year - a driver's license can also be used. 

 

Please also refrain from parking in front of our waste sorting stations, as this prevents garbage trucks from emptying them and leads to additional fees for extra emptying. 

 

Due to increased interest in storage rooms, we will convert our sorting room for electrical waste into a storage room starting from August 1st. For electronics, we would therefore like to direct you to the ÅVC. 

 

Upcoming maintenance work 

Our flagpoles will be replaced with new versions that prevent unauthorized individuals from taking down our flags, which has been a problem in the past. We also have plans to enhance the appearance of our entrance areas, which will include washing, sanding, and painting. 

 

Etiquette rules at barbecue areas 

Summer is finally here and it shows especially at our barbecue areas. Therefore, we would like to remind you of some rules regarding the grills: 

 • After you have finished grilling, clean the grate but leave the charcoal behind. 

 • The next person who wants to grill will have a clean grate but needs to empty the ashes in the trash bin, which should be available at the barbecue area. 

 • If the trash bin happens to be full, please empty it into household waste. 

 

Summer and vacation times 

During the summer and vacation times, there may be slightly longer response time for board emails, but SBC will be open as usual. 

 

Sunny regards,

the Board of Brf Täppan