Renovering

Att bo i bostadsrätt är roligt! Du får måla, tapetsera, byta golv och fixa till lägenheten så att den blir personlig efter din stil. Men det finns vissa regler som du måste ta hänsyn till innan och under renoveringen. Ibland måste du också ha styrelsens godkännande innan renoveringen.

Ha koll på dina skyldigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening är du skyldig att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Paragraf 31, 32 och 37 i våra stadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödig problem uppstår.

Bostadsrättsföreningens regler vid renovering

En bra grundregel är att alltid fråga förvaltaren eller styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Det här gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsen  godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egen hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra. Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Ska du göra en renovering som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

VVS, vitvaror och badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig till gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring. Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.

Bostadsrättshavaren ansvarar för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum. Om du ska renovera i våtrum ska du alltid följa branschregler. Renovering av badrum ska ske enligt Säkert vattens gällande regler. Vid renovering av badrum ska golvbrunnen bytas ut eftersom en stor del av alla vattenskador orsakas av gamla eller dåliga golvbrunnar. Styrelsen kan ersätta golvbrunnsbyte upp till 5 000 kr förutsatt att kvitto, betalningsintyg och kvalitetsdokument översänds. För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Då originalbadrum har risk för asbest i fogar och annan fästmassa, ska det vid badrumsrenovering försäkras om att asbestanalys genomförts före renovering påbörjas. 

Vitvaror ska alltid monteras på droppskydd. Vid nyinstallation, kontrollera med vvs-installatör att befintliga rör håller.

VVS-system 
Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av fackman, och ska alltid godkännas av styrelsen.

Ventilation och värme

  • Ventilationssystemen tillåter inte att du kopplar köksfläkten till frånluften eftersom detta innebär att grannarnas ventilation slutar att fungerar samt att matoset går ut i deras lägenheter. Köksfläkt som installeras ska ha kolfilter.
  • Se till att ventilationsdon är i enlighet med föreningen.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
  • Bygg inte in radiatorer.

Buller 
Bilning, rivning och annan omfattande borrning får bara ske vardag klockan 8-16. Annat arbete som orsakar buller får endast ske vardag klockan 8-19, lördag klockan 10-16. Under söndag, helgdagar och helgaftnar får inget störande arbete utföras och du ska alltid informera grannarna i god tid om störande arbete. 

Håll rent och ta bort byggmaterial
Vid renovering kan det bli ganska stökigt. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att material och dylikt forslas bort från området och att trapphusen hålls rena från byggdamm med mera. Kom ihåg att skydda hissar och allmänna utrymme.

Informera grannarna
Det är alltid bra att informera dina grannar om renoveringen och hur lång tid den kommer att hålla på. 

Kom ihåg att få styrelsens godkännande vid västentliga ändringar

Om du ska göra väsentliga ändringar behöver du får styrelsens godkännande. Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd enligt paragraf 37 i stadgarna är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten. Fyll i blanketten "Ansökan för tillstånd för lägenhetsrenovering", och lämna den till förvaltaren. Kom även ihåg att läsa "Bostadsrättsföreningens regler vid renovering" här ovan.

Bifoga följande intyg i ansökan:

  • Ritning eller skiss som visar förändringen
  • Kvalitetscertifiering av behörig hantverkare
  • Våtrumsbehörighet (om renoveringen omfattar VVS-arbete)
  • Försäkringscertifikat

Behövs bygganmälan?

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, behöver göra en bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om en sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du behöver kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, behöver du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Tips: Medlemserbjudande

Tänk på att du som HSB-medlem kan ta del av många bra rabatter inför din renovering.