På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Området

Brf Pukan och Mellanheden
Området Mellanheden var länge i princip obebyggt. Marken ägdes av staden och innefattade både jordbruksmark och ett koloniområde. Namnet Mellanheden sägs området ha fått efter läget mellan Västervång och den s.k. Vångkarlevången (idag Solbacken). Området har också kallats Västervångsfäladen. Området söder om Västervång och Mellanheden kallas idag Bellevue. Namnet användes redan under 1800-talet och är franska för vacker utsikt. Bellevue var ursprungligen namnet på den egendom som i början av 1800-talet sammanköptes av Lorens Kockum.

De för tiden ovanliga höga husen om 6,5 våningar i bl.a. Brf Pukan motiverades av den rådande bostadsbristen. Behovet av lägenheter med högre standard nära stadskärnan var stort. En ny bostadspolitik inleddes 1945 då den bostadssociala utredningen kom med sitt slutbetänkande efter 12 års utredningsarbete. Bakgrunden till utredningen var de dåliga bostadsförhållandena för befolkningen i stort med trånga ohygieniska och dåligt utrustade bostäder med höga boendekostnader.

Genom att bygga på höjden kunde kraven på solljus, frisk luft och gröna utemiljöer tillgodoses på ett begränsat utrymme. Stadsplanerarna förordade tio byggnader i 6,5 våningar på ömse sidor av Köpenhamnsvägen, två bostadsrättsföreningar med vardera fem hus. Byggnadsstyrelsen ställde sig först tveksam till hushöjderna men trots detta uppfördes byggnaderna. Köpenhamnsvägen fick sitt namn 1945 av stadsfullmäktige av den enkla anledningen att den ”går rätt mot Köpenhamn”.

Mellanheden präglas av en omsorgsfull gestaltning från stadsplan till husdetaljer. Stadsplanen är en av dåvarande stadsplanschefen Gunnar Lindmans mest intressanta.

Den representerar det tidiga 1950-talets experimenterande med nya hustyper. Planen har ett väl avvägt samspel mellan byggnader och grönområden och är typiskt för Lindmans sätt att variera stadsplanen så att sekvenser av gårdsrum och parkrum av olika karaktär skapas.

HSB Malmö bildades 1925. 30 år senare var man stadens största byggherre. HSB´s arkitektkontor med Hans Wollmer och Sven Grönqvist som huvudansvariga stod för planlösningarna medan Thorsten Roos (1906-1969) utformade fasaderna på Brf Pukan. Andra verk av Thorsten Roos är NK-huset (Hansacompagniet), Kronprinsen samt ABC-husen.

Det första spadtaget för byggandet av Brf Pukan togs 1951, samtliga hus stod färdiga 1954. Hus nr 44 blev först klart och inflyttning skedde under sommaren 1952. Bostadsrätterna köptes främst av tjänstemän och det var inte självklart val att flytta så långt ut och dessutom betala insats. Därför blev några av lägenheterna osålda och hyrdes ut av stadens sociala myndigheter under de första åren. Själva föreningen Brf Pukan bildades den 15 november 1955 då den ekonomiska planen undertecknades.

Stilmässigt kan husen hänföras till s.k. funktionell tradition eller nyrealism. Stilen är besläktad med samtida dansk arkitektur. Det finns en för 1950-talet typisk lekfullhet i formspråket t ex fönsterformer och mönstermurningar. Med undantag för egnahemskvarteren i Mellanheden i översiktsplanen för Malmö utpekat som en särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö enligt PBL.

Gemensamt för husen är höjden, byggnadskropparnas utskjutande partier och det karaktäristiska hålkärlsteglet i ljust gult och vitt. Varje byggnad har individuellt utformade detaljer som fönster och balkongernas form och placering som varierar och ger det enskilda huset en identitet. Varje byggnad har tre trappuppgångar. Kring varje trappa finns fyra lägenheter i varierande storlekar, från ett till fem rum och kök. Vanligast är två- och trerummare och samtliga lägenheter är försedda med balkong. Mellan huskropparna bildas öppna gårdar som dock sluts mot gatan med envåningslängor innehållande butiker. Tanken var att skapa intimitet och hindra barn från att rusa ut i gatan.

Berättelserna bygger på uppgifter hämtade ur Bostadsmiljöer i Malmö Inventering Del 1 1945-1955, Länsstyrelsen Skåne Län och Malmö Kulturmiljö 2001, Mellanhedsområdet och dess stjärnhus, HSB 1987 samt olika tidningsartiklar.