Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Andrahandsupplåtelser i bostadsrättsförening

Förr eller senare måste de flesta styrelser ta ställning till andrahandsuthyrning, eller andrahandsupplåtelse som det egentligen heter. Då gäller det att veta vilka regler och lagar som gäller, både för bostadsrättshavaren och föreningen. HSB guidar er steg för steg.

1. Informera medlemmarna

Steg ett är att informera medlemmarna om vilka regler som gäller för andrahandsupplåtelse i föreningen, som att det alltid krävs ett tillstånd från styrelsen. Det är också bra att informera om vilket underlag som behövs i en ansökan, t ex vilket skäl som ligger till grund, namn på hyresgäst och den tänkta tidsperioden för uthyrningen. Den här informationen ges lämpligast till medlemmarna via de ordinarie kanalerna som hemsida, medlemsbrev, anslag och medlemsmöten.

2. Identifiera andrahandsupplåtelsen

Det är en andrahandsupplåtelse så fort en annan person än bostadsrättshavaren bor i lägenheten, oavsett om denne betalar hyra eller ej. Det finns inga undantag, inte ens om det är en närstående som bor i lägenheten utan att bostadsrättshavaren själv bor där. En ansökan om tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand måste därför alltid lämnas in till styrelsen. Ansökan görs skriftligen. Rekommendationen är att tillåta andrahandsupplåtelse max ett år i taget. Därefter måste en ny ansökan lämnas in om bostadsrättshavaren vill fortsätta att upplåta. Det finns dock särskilda regler för juridiska personer som vill upplåta en bostadslägenhet.

3. Ta ställning

Beslutet om att tillåta andrahandsupplåtelse är upp till styrelsen att fatta. Styrelsen kan neka upplåtelse om de kriterier som hyresnämnden lägger till grund för sitt beslut inte är uppfyllda. Det handlar dels om att bostadsrättshavaren ska ha skäl att upplåta sin bostad i andra hand. Det kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort, sjukhusvistelse eller att man vill provbo med sin partner. 

Dels handlar det om att föreningen måste ha en befogad anledning att vägra tillstånd till andrahandsupplåtelse, om bostadsrättshavaren faktiskt har skäl att hyra ut. Det kan till exempel handla om att föreningen är mycket liten eller att upplåtelsen har pågått under lång tid.

Det står styrelsen fritt att vara generösare i sin bedömning om att ge tillstånd. Då är det viktigt att tänka på att ha en policy för andrahandsupplåtelser och att behandla andra medlemmar lika i liknande situationer.

4. Svara på ansökan

När ansökan har kommit in ska styrelsen fatta beslut inom rimlig tid och bör svara på den skriftligen. Det kan även vara lämpligt att informera om att allt ansvar gentemot föreningen, som avgifter och ansvar för eventuella skador, fortfarande ligger på bostadsrättshavaren, även om denne upplåter sin lägenhet.

5. Om svaret blir nej …

I vissa fall kan det vara aktuellt för styrelsen att neka andrahandsupplåtelse. Exempel på vad som kan vara en befogad anledning för bostadsrättsföreningen att neka tillstånd kan vara att det redan är många bostadsrätter upplåtna i andra hand och det är svårt att tillsätta personer till förtroendevalda poster. Det sistnämnda är vanligt i små bostadsrättsföreningar. Då har bostadsrättshavaren rätt att överklaga beslutet hos hyresnämnden, som omprövar beslutet enligt sina kriterier. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.

6. Rätt att ta ut avgift

Många bostadsrättsföreningars styrelser har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Först och främst måste det framgå av stadgarna i bostadsrättsföreningen att möjlighet finns att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. I 2011 års HSB normalstadgar (version 5) framgår denna möjlighet. Därutöver krävs det ett styrelsebeslut där styrelsen beslutar att börja ta ut avgift för andrahandsupplåtelse.

Avgiften tas ut av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgift kan även tas ut av kommun eller landsting som innehar en bostadsrätt som är upplåten som bostad. Detta trots att kommun eller landsting inte behöver ansöka om tillstånd, men det rör sig om en andrahandsupplåtelse då de låter någon bo i deras lägenhet. Om en bostadsrättshavare skulle äga flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen kan en avgift tas ut för var och en av lägenheterna om de upplåts i andra hand.

Enligt bostadsrättslagen och HSB normalstadgar 2011 (version 5) framgår att avgiften får tas ut med max 10 procent av prisbeloppet per år. En avgift kan tas ut med max 4 730 kr per år under år 2020. Hänsyn ska tas till hur många kalendermånader lägenheten är upplåten.

7. Rutiner och konsekvenser vid otillåten andrahandsupplåtelse

Om styrelsen misstänker att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse måste de agera. Steg ett är att ta direktkontakt med bostadsrättshavaren. Steg två är att skicka ut en rättelseanmaning, en begäran om att uthyrningen ska upphöra, tillsammans med information om att det finns risk att nyttjanderätten till lägenheten förverkas om man inte upphör med uthyrningen. Steg tre är uppsägning, om andrahandsupplåtelsen fortsätter, med tvångsförsäljning som följd.

Det är viktigt att agera snabbt då styrelsen misstänker en otillåten andrahandsupplåtelse. En rättelseanmodan ska skickas inom två månader från det att föreningen fått kännedom om upplåtelsen.

Om en enskild medlem upplåter sin lägenhet utan tillstånd finns det risk att hen blir uppsagd från föreningen och lägenheten kan komma att säljas via Kronofogdemyndigheten.