Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Guide klimatanpassning: Rusta er brf för extremväder

Kraftigare skyfall, hetare sommardagar och hårdare stormar påverkar oss i alla led – även våra hem och fastigheter. Därför har HSB tagit fram en guide för hur bostadsrättsföreningar kan agera för att minimera de negativa klimatkonsekvenserna på lång sikt.
Illustration över flerbostadshus i regnoväder

Ladda ner HSBs guide här:

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är klimatförändringarna redan nu ett faktum. Atmosfären och haven har redan värmts upp, mängden snö och is har minskat och havsnivån har höjts. Och samtidigt som det är viktigt att göra anpassningar av hur vi lever för att minska takten på uppvärmningen måste vi också hantera det faktum att något redan har hänt. Därför har HSB tagit fram en guide med viktiga saker att tänka på för fastighetsägare.

– Guiden är tänkt som ett stöd för styrelsen i det här arbetet eftersom det kan vara svårt att ha stenkoll på vad klimatförändringarna innebär. Då kan man använda den här guiden för att bena ut hur man kan tänka, vad man kan göra och se så att man är på rätt väg, säger Annie Randebjer, projektledare på HSB Malmö.

Så hur ser läget egentligen ut – vilka konsekvenser av förändrat klimat ser vi redan i dag? Svaret är att det ser olika ut i olika delar av landet, och även hur den lokala geografin ser ut. Men generellt sett vet vi att vi kommer att få ökad nederbörd, högre havsnivåer och kraftigare stormar. Det i sin tur ökar riskerna för att samhället och därmed fastighetsägare drabbas av översvämningar, jordskred och avblåsta tak – något vi såg exempel på senast i Gävleborgs län sommaren 2021. Vi riskerar också att få torrare perioder där boende kan få problem med brist på skugga eller utemiljöer som torkar bort.

Allt det har tillsammans riskerar att bli dyrt. Enligt beräkningar som har tagits fram av konsultbolaget Ramböll för länsstyrelsen i Skåne skulle en översvämning i Malmö i dag kosta samhället strax över en halv miljard kronor, lågt räknat. Med tanke på att översvämningar riskerar att bli vanligare i framtiden blir det här dessutom inte en engångskostnad.

"Mitt bästa tips är att kontakta en sakkunnig, ta reda på vilka de stora riskerna är för just er fastighet."

Illustration över fallande träd

– Sådana här extrema händelser kan komma att drabba den egna bostadsrättsföreningen. Då måste man börja tänka långsiktigt. Styrelsens främsta uppgift är att skydda och förvalta de fastigheter föreningen äger. Så en investerad krona i dag kan mycket väl spara två kronor imorgon, säger Annie.

Ur försäkringssynpunkt går det som fastighetsägare inte att förlita sig på att försäkringsbolagen tar smällen. Systemet med försäkringar bygger på att man skyddar fastigheten mot oförutsedda händelser. Eftersom antalet väderrelaterade skador på fastigheter har ökat de senaste 20 åren kan det innebära att försäkringsbolagen börjar säga nej till att försäkra vissa typer av skador eller vissa typer av fastigheter. Det kan också innebära att premierna höjs.

– Självklart tar försäkringsbolagen fortfarande vissa skador, men man kan som fastighetsägare inte luta sig tillbaka och tro att de kommer att ta allt på samma sätt som de har gjort tidigare. Det kommer att ställas högre krav, konstaterar Annie.

Det kommer också att ställas krav på samverkan mellan fastighetsägare och kommun för att kunna ta hand om allt det vatten som fler och kraftigare skyfall kan föra med sig. I till exempel Malmö har kommunen, för att avlasta dagvattensystemet, planterat träd i så kallad skelettjord som kan magasinera extra vatten. Samtidigt har man skapat ekonomiska incitament för fastighetsägare att göra insatser för att hindra översvämningar, till exempel att skaffa stora regntunnor som kan magasinera regnvatten och fördröja tillrinningen. I andra kommuner har man gjort lokala åtgärdsplaner. Gemensamt är att det finns mycket kunskap att ta hjälp av i den här omställningen.

– Mitt bästa tips är att kontakta en sakkunnig, ta reda på vilka de stora riskerna är för just er fastighet, och se er omkring för att hitta goda exempel och lära av hur andra har löst problemet. Det finns många åtgärder man kan göra, avslutar Annie.

" En investerad krona nu kan spara två kronor i framtiden."

Illustration bostadshus med gröna tak

Checklistor

Ökad nederbörd

  • Säkerställ att tätskikt är intakta och att dränering och dagvattenledningar fungerar tillfredsställande. 
  • Se till att marken utanför byggnaden lutar bort från huset.
  • Identifiera låga punkter där vatten tenderar att samlas. De områdena kan fungera som en tillfällig vattenförvaring vid mycket kraftigt regn. Övrig tid kan platsen ha ett annat syfte som passar närmiljön, exempelvis damm, fontän eller lekplats.

Ökad risk för stormar

  • Se till att ni har ett regelbundet underhåll av takpannor, plåttak, skorstensplåtar och vindskivor.
  • Se över vegetation på mark som föreningen äger. Fäll gamla och dåliga träd som riskerar att falla på din eller din grannes byggnader.
  • Investera i en stor presenning till föreningen som ni snabbt kan skyddstacka med ifall ni far en skada på huset.

Ökad risk för extrem värme

  • Sakerställ att tätskikt ar intakta.
  • Installera luftavfuktare för att hålla luftfuktigheten på en konstant nivå och för att minska mögelrisken.
  • Planera skötsel och nyplantering av grönområden och gårdar utifrån att behovet av svalka kommer att öka framöver. Träd och buskar ger skugga, ökar luftfuktigheten och absorberar varme från solen vilket är skönt under torra, heta somrar. Grönska har även andra fördelar som att den renar luften, skapar bättre ljudmiljö, minskar stress, främjar biologisk mångfald och jämnar ut vattenfloden.
  • Gröna tak minskar kylbehovet av byggnaden, ökar luftfuktigheten och absorberar värme från solen. Gröna tak har aven andra fördelar som att de minskar buller och renar luften.

Förebygg genom att se över försäkringarna

Undersök vad er nuvarande försäkring täcker – och inte täcker – vid väderrelaterad skadegörelse som kan uppstå inom fastigheten. Försäkringens innehåll kan ha ändrats sedan er förening tecknade den. Kontakta ert försäkringsbolag och kontrollera om det har genomfört eller planerar att genomföra förändringar och hur det påverkar er.

Som ett stöd till fastighetsägare har ett webbaserat verktyg, VisAdapt, tagits fram i samarbete mellan forskare och försäkringsbranschen. Verktyget informerar om effekter som ett förändrat klimat kan orsaka och ger råd för att undvika klimatrelaterade skador på byggnader.