Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Hållbarhetsredovisning 2015 – viktiga steg mot långsiktig hållbarhet

17 juni 2016 Under 2015 har HSB lagt grunden för en fortsatt strategisk utveckling av arbetet för långsiktig hållbarhet. Det visar HSB Hållbarhetsredovisning 2015 som nu är klar.

HSBs årliga verksamhetsuppföljning med fokus på hållbarhet, visar att 2015 var ett år av samordning och framåtblickande med fokus på att förstärka HSBs roll i samhället. Under det gångna året har grunden lagts för att mejsla fram en målbild av det långsiktigt hållbara HSB.

Grunden lagd för systematiskt hållbarhetsarbete

Ett viktigt steg för det fortsatta arbetet har varit en kartläggning av HSBs hållbarhetsarbete som påbörjades under det gångna året.

– Grunden för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är att arbeta systematiskt med frågorna. Som ett led i det arbetet har vi under 2015 genomfört en väsentlighetsanalys och en omvärldsanalys, säger Sofia Hagman, som i höstas tillträdde den nyinrättade tjänsten som chef för Hållbarhet och Samhällspåverkan på HSB Riksförbund.

– Arbetet vi gjort under 2015 är ett viktigt underlag för att fortsätta driva en strategisk utveckling av HSBs hållbarhetsarbete. På så sätt kan vi säkra ett långsiktigt värdeskapande för både våra medlemmar, boende, övriga intressenter och samhället i stort.

Sofia Hagman, HSB RiksförbundHSB driver medlemmarnas frågor

Hållbarhetsredovisningen, som genomförts årligen sedan 2008, är HSBs gemensamma uppföljning av verksamhet inom organisationen. Den är också grundläggande i den löpande avstämningen mot HSBs medlemmar, medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Under 2015 har HSB precis som tidigare år drivit ett proaktivt påverkansarbete runt frågor som påverkar medlemmarnas vardag, som till exempel boendeekonomi och en hållbar samhällsutveckling i stort.

– Under 2015 har vi bland annat varit väl synliga i debatten om bostadsbristen, förnybar energi som solel och genom Nils Holgerssonrapporten som kartlägger taxor och avgifter för flerbostadshus i landets samtliga kommuner, säger Sofia Hagman. 

Fortsatt satsning på social hållbarhet

HSBs hållbarhetsredovisning 2015 visar att mångfaldsfrågor är ett område som behöver prioriteras. Det gäller bland annat könsfördelningen på ledande poster, där kvinnor fortfarande är underrepresenterade.

– Det är tydligt att vi behöver göra en aktiv satsning för att bli bättre på just de sociala aspekterna i vårt hållbarhetsarbete, säger Sofia Hagman, som understryker att social hållbarhet är en kärnfråga för HSB.

– Den kommer in i alla våra verksamheter; i nyproduktion, förvaltning, som arbetsgivare och gentemot medlemmar, boende och konsumenter. Här tror jag vi kan göra ännu mer inom HSB för att tillsammans arbeta för en hållbar tillväxt. Det handlar om frågor som spänner över allt från infrastruktur och klimatsmart byggande till integration, manligt och kvinnligt, behov för äldre, unga och barnfamiljer och möjligheten att överhuvudtaget ha råd med en bostad.

Ladda ner HSB Hållbarhetsredovisning 2015

Läs mer om HSBs Hållbarhetsredovisning här.

FN:s hållbarhetsmål vägleder HSB

2015 antog FN nya globala mål för hållbar utveckling fram till 2030. Deklarationen Sustainable Development Goals, SDG, innehåller 17 delmål som bland annat tar sikte på att garantera hälsosamma liv, minska ojämlikhet mellan och inom länder och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster världen över.

– SDG kommer att vara vägledande för hur vi ska jobba med hållbarhet inom HSB fram till 100-årsjubileet 2023, säger Sofia Hagman, chef för Hållbarhet och Samhällspåverkan på HSB Riksförbund.

Förra året anslöt sig HSB också till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige/länk/ där målet är att Sverige år 2050 ska vara ett fossilfritt välfärdsland – ett mål som väl stämmer överens med HSBs klimatavtal.