På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs hållbarhetsredovisning 2016: På väg mot det hållbara samhället

28 juni 2017 Fortsatt utveckling av systematiskt hållbarhetsarbete, en ny gemensam strategi för hållbar tillväxt och ett framgångsrikt arbete för att främja utbyggnaden av solel i Sverige. HSBs hållbarhetsredovisning 2016 visar på många positiva förbättringar i hållbarhetens tecken – Vi tog stora kliv under förra året, både vad det gäller att systematisera hållbarhet i verksamheten och i de samhällsfrågor vi driver, säger Sofia Hagman, chef Hållbarhet och Public Affairs HSB Riksförbund.

HSBs årliga hållbarhetsredovisning följer upp hur HSB-föreningar och -bolag verkar för sitt uppdrag att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. I styrdokumentet HSBs kompass har hela HSB gemensamt satt mål för en samordnad utveckling som ska medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fler medlemmar och bosparare

HSBs hållbarhetsredovisning 2016 följer upp ett antal målsatta nyckeltal i landets 29 HSB-föreningar. Där framgår bland annat att HSB tappat något i marknadsandel när det gäller nyproduktion under året, men att de ekonomiska nyckeltalen som helhet visar på en positiv utveckling. Bland annat ökade antalet medlemmar med 3 procent till 605 070. Vid årets slut var antalet bosparare i HSB 117 059, en ökning med drygt 11 procent från året innan.

Förutom HSBs kompass, följer hållbarhetsredovisningen även upp styrdokumenten HSBs varumärkesriktlinjer och HSBs kod för föreningsstyrning. Dessa innehåller riktlinjer som är grundbulten för en samlad och stabil organisation med trygga och demokratiska arbetssätt – den årliga uppföljningen gör därför hållbarhetsredovisningen till ett av HSBs viktigaste dokument.

Strategi för hållbar tillväxt

Under 2016 fattade HSBs förbundsstyrelse beslut om en gemensam strategi för hållbar tillväxt som baseras på nationella och internationella riktlinjer, rekommendationer och mål för hållbarhet. Strategin är uppdelat på fyra affärsrelaterade strategiska mål; resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, tillväxt av hållbara tjänster och produkter och att vara en viktig aktör för ett samhälle som präglas av hållbarhet, mångfald och trygghet.

Efter beslut på HSB-stämman 2017 kommer övergripande och affärsintegrerade mål för hållbar tillväxt nu att föras in i HSBs gemensamma verksamhetsplan.

– Det är glädjande för alla våra medlemmar och för vår gemensamma miljö. Nu får äntligen hela HSB en hållbarhetssäkrad affärsstrategi. Det visar att HSB har ambitionen att vara en ledande aktör för ett hållbart samhälle, säger Sofia Hagman.

Opinionsarbete som gör skillnad

Under det gångna året drev HSB i samarbete med Solelkommissionen ett aktivt opinionsarbete i frågan om beskattning av solel – något som fick till följd att riksdagen i våras röstade bort den kritiserade solelskatten. Lagändringen gör att lämpliga tak på skolor, sjukhus, kontor, köpcentrum och flerbostadshus över hela Sverige nu kommer att kunna användas för att producera förnybar solel.

Andra frågor som HSB drivit under 2016 är behovet av en ny social bostadspolitik och ett statligt stöd till bosparande som skulle göra det möjligt för fler att skaffa en bostad.

Socialt ansvar i fokus

Under 2016 har allt fler HSB-föreningar och -bolag fortsatt att stärka sitt systematiska hållbarhetsarbete med stöd av den vägledande standarden för socialt ansvar – ISO 26000.

– Vi har också förberett för de nya kraven i årsredovisningslagen där hållbarhetsaspekter ska redovisas, en lagstiftning som omfattar tre HSB-föreningar och våra byggande bolag, säger Sofia Hagman.

Minskad klimatpåverkan i HSB

HSBs hållbarhetsredovisning 2016 visar på en minskad klimatpåverkan i HSB-föreningar och -bolag genom bland annat minskad elanvändning, köp av ursprungsmärkt förnybar el, egenägd sol- och vindkraftsel och satsningar på energieffektivare fordon med förnybara bränslen.

Samtidigt pekar hållbarhetsredovisningen också på åtgärder som kan minska klimatpåverkan ytterligare, bland annat en fortsatt effektivisering av fjärrvärmeanvändningen och ännu fler satsningar på förnybara drivmedel i fordonsparken.

Vilka är de största utmaningarna i HSBs fortsatta hållbarhetsarbete fram till 100-årsjubileet 2023?

– Det är att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar inom t ex energieffektivisering, avfall, materialåtervinning och att fortsätta driva viktiga samhällsutvecklingsfrågor som hållbar stadsutveckling och mångfald, säger Sofia Hagman.

Mer finns att läsa på HSBs webbaserade hållbarhetsredovisning för år 2016.


Till nyhetslistan