På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs hållbarhetsredovisning 2016: På väg mot det hållbara samhället

28 juni 2017 Fortsatt utveckling av systematiskt hållbarhetsarbete, en ny gemensam strategi för hållbar tillväxt och ett framgångsrikt arbete för att främja utbyggnaden av solel i Sverige. HSBs hållbarhetsredovisning 2016 visar på många positiva förbättringar i hållbarhetens tecken – Vi tog stora kliv under förra året, både vad det gäller att systematisera hållbarhet i verksamheten och i de samhällsfrågor vi driver, säger Sofia Hagman, chef Hållbarhet och Public Affairs HSB Riksförbund.

HSBs årliga hållbarhetsredovisning följer upp hur HSB-föreningar och -bolag verkar för sitt uppdrag att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. I styrdokumentet HSBs kompass har hela HSB gemensamt satt mål för en samordnad utveckling som ska medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fler medlemmar och bosparare

HSBs hållbarhetsredovisning 2016 följer upp ett antal målsatta nyckeltal i landets 29 HSB-föreningar. Där framgår bland annat att HSB tappat något i marknadsandel när det gäller nyproduktion under året, men att de ekonomiska nyckeltalen som helhet visar på en positiv utveckling. Bland annat ökade antalet medlemmar med 3 procent till 605 070. Vid årets slut var antalet bosparare i HSB 117 059, en ökning med drygt 11 procent från året innan.

Förutom HSBs kompass, följer hållbarhetsredovisningen även upp styrdokumenten HSBs varumärkesriktlinjer och HSBs kod för föreningsstyrning. Dessa innehåller riktlinjer som är grundbulten för en samlad och stabil organisation med trygga och demokratiska arbetssätt – den årliga uppföljningen gör därför hållbarhetsredovisningen till ett av HSBs viktigaste dokument.

Strategi för hållbar tillväxt

Under 2016 fattade HSBs förbundsstyrelse beslut om en gemensam strategi för hållbar tillväxt som baseras på nationella och internationella riktlinjer, rekommendationer och mål för hållbarhet. Strategin är uppdelat på fyra affärsrelaterade strategiska mål; resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, tillväxt av hållbara tjänster och produkter och att vara en viktig aktör för ett samhälle som präglas av hållbarhet, mångfald och trygghet.

Efter beslut på HSB-stämman 2017 kommer övergripande och affärsintegrerade mål för hållbar tillväxt nu att föras in i HSBs gemensamma verksamhetsplan.

– Det är glädjande för alla våra medlemmar och för vår gemensamma miljö. Nu får äntligen hela HSB en hållbarhetssäkrad affärsstrategi. Det visar att HSB har ambitionen att vara en ledande aktör för ett hållbart samhälle, säger Sofia Hagman.

Opinionsarbete som gör skillnad

Under det gångna året drev HSB i samarbete med Solelkommissionen ett aktivt opinionsarbete i frågan om beskattning av solel – något som fick till följd att riksdagen i våras röstade bort den kritiserade solelskatten. Lagändringen gör att lämpliga tak på skolor, sjukhus, kontor, köpcentrum och flerbostadshus över hela Sverige nu kommer att kunna användas för att producera förnybar solel.

Andra frågor som HSB drivit under 2016 är behovet av en ny social bostadspolitik och ett statligt stöd till bosparande som skulle göra det möjligt för fler att skaffa en bostad.

Socialt ansvar i fokus

Under 2016 har allt fler HSB-föreningar och -bolag fortsatt att stärka sitt systematiska hållbarhetsarbete med stöd av den vägledande standarden för socialt ansvar – ISO 26000.

– Vi har också förberett för de nya kraven i årsredovisningslagen där hållbarhetsaspekter ska redovisas, en lagstiftning som omfattar tre HSB-föreningar och våra byggande bolag, säger Sofia Hagman.

Minskad klimatpåverkan i HSB

HSBs hållbarhetsredovisning 2016 visar på en minskad klimatpåverkan i HSB-föreningar och -bolag genom bland annat minskad elanvändning, köp av ursprungsmärkt förnybar el, egenägd sol- och vindkraftsel och satsningar på energieffektivare fordon med förnybara bränslen.

Samtidigt pekar hållbarhetsredovisningen också på åtgärder som kan minska klimatpåverkan ytterligare, bland annat en fortsatt effektivisering av fjärrvärmeanvändningen och ännu fler satsningar på förnybara drivmedel i fordonsparken.

Vilka är de största utmaningarna i HSBs fortsatta hållbarhetsarbete fram till 100-årsjubileet 2023?

– Det är att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar inom t ex energieffektivisering, avfall, materialåtervinning och att fortsätta driva viktiga samhällsutvecklingsfrågor som hållbar stadsutveckling och mångfald, säger Sofia Hagman.

Mer finns att läsa på HSBs webbaserade hållbarhetsredovisning för år 2016.