På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Varumärket tillsammans med andra

För att kunna erbjuda största möjliga nytta till våra medlemmar och kunder samarbetar vi i vissa fall med andra aktörer. HSB ska i alla samarbeten agera som en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Fotograf: Ola Kjelbye

För att motverka att varumärket skadas agerar vi bara tillsammans med andra aktörer vars värderingar eller agerande är förenliga med HSBs. Vårt varumärke bör inte kombineras med varumärken som tillhör annan aktör, utom just för att beskriva ett samarbete. Sådana samarbeten ska vara reglerade i avtal som beskriver användandet av HSBs varumärke.

Varumärkesansvarig tjänsteman på HSB-förening/HSB-bolag godkänner dessa avtalsskrivningar. Avtalsmallar att utgå ifrån finns på HSBs gemensamma intranät.

Samarbeten

I samarbeten mellan HSB och andra aktörer spelar flera faktorer in för hur varumärket kan användas. Det beror på vem som äger samarbetet, samarbetets syfte och karaktär samt målgruppens behov. Detta påverkar vilket uttryck som ska användas i kommunikationen samt hur HSBs och samarbetspartnerns varumärke ska synliggöras.

Inleder en HSB-förening eller ett HSB-bolag ett samarbete med en lokal aktör ska det i kommunikationen förtydligas i text att det är ett lo-kalt samarbete och att tjänsten erbjuds i samarbete med denna aktör. Detta för att inte målgruppen felaktigt ska uppleva att erbjudandet ingår som en del av HSBs totala erbjudande.

Exempel 1:

HSB Norr (i text) i samarbete med Luleå Energi.

Exempel 2:

HSB Stockholm (i text) erbjuder bilpoolstjänster i samarbete med City Car Club.

I samarbeten med andra samarbetspartner:

 • Får HSBs varumärke inte användas på sådant sätt att det kan upp-levas som att samarbetspartnern är en del av HSB
 • Får samarbetspartnerns namn eller logotyp inte kombineras med HSBs logotyp i en gemensam avsändarlogotyp
 • Får namnet HSB inte kombineras med samarbetspartnerns namn

Influencers och bloggare

När HSB låter en extern part såsom en influencer, bloggare eller liknande marknadsföra HSB i ett marknadsföringssamarbete tappar vi av naturliga skäl delvis kontrollen över marknadsföringen.

Vid sådana samarbeten är det därför extra viktigt att teckna avtal som reglerar hur samarbetet ska utformas, till exempel att det tydligt ska framgå att det är HSB som står bakom marknadsföringen samt att det ska finnas riktlinjer för hur marknadsföringen och reklamidentifieringen ska se ut.

Leverantörer

HSB samarbetar med flera olika leverantörer som hanterar HSBs varumärke. Det kan exempelvis röra sig om reklambyråtjänster, webbtjänster och produktionstjänster.

Som beställare har vi ett ansvar att säkerställa att våra leverantörer känner till och tillämpar styrdokumentet Hantering av HSBs varumärkesriktlinjer och följer vår grafiska profil.

Franchisesamarbeten

Vid samarbeten med andra aktörer som kommer att verka under HSBs varumärke är det viktigt att rättigheter och skyldigheter mellan parterna tydliggörs. Därför ska avtal skrivas för franchisesamarbeten.

Franchisesamarbeten ska godkännas av varumärkesansvarig tjänsteman på HSB-förening/HSB-bolag och av HSB Riksförbund. Om varumärkesansvarig tjänsteman saknas, godkänns franchisesamarbeten av HSB Riksförbund.

I franchisesamarbeten ska franchisetagaren:

 • Agera som en del av HSB och tillämpa detta styrdokument

 • Använda HSBs varumärke och inte ett eget varumärke

 • Använda HSBs varumärke enligt vår profilmanual

 • Liksom HSB-ägda bolag kommunicera tjänsten – erbjudandet – som en del av HSB och inte som ett eget varumärke

Vid förändring eller förlängning av befintliga franchiseavtal är det viktigt att säkerställa att avtalet tydliggör rättigheter och skyldigheter enligt ovan.

Sponsring

De projekt, organisationer och initiativ som vi väljer att ha sponsorsamarbeten med ska stödja HSBs uppdrag och det HSB står för.

Varje HSB-förening beslutar om en sponsringspolicy för den egna orga-nisationen inklusive eventuella dotterbolag. Sponsringspolicyn ska följa styrdokumentet Hantering av HSBs varumärke.

Tänk på följande:

 • Hantering av varumärket ska följa ovan styrdokument och HSBs profilmanual.
 • Sponsoravtal ska ge utrymme för kund- och medlemsaktiviteter samt ge möjlighet till medlemsnytta/affärer. Undantag kan göras för sponsring av så kallad social karaktär såsom till exempel We Effect.
 • Sponsring som kan leda till misstanke om mutor får inte under några omständigheter förekomma. Personliga intressen ska inte otillbörligt styra valet av sponsorobjekt.
 • Alla omfattande sponsringsåtaganden där varumärket används ska som utgångspunkt regleras i avtal som beskriver varumärkesanvändningen. Avtalet ska godkännas av HSB-föreningens varumärkesansvarige om sådan finns.

I alla samarbeten ska HSBs varumärke alltid användas korrekt i enlighet med styrdokumentet Hantering av HSBs varumärke och denna profilmanual. Det ska tydligt framgå för målgruppen att det rör sig om ett samarbete.