Ordningsregler

Generella Ordningsregler

Inom föreningen har vi några generella regler som ALLA måste respektera.

 1. Man spelar inte hög musik så det stör grannarna – oavsett tid på dygnet.
 2. Kl 22.00 ska det i princip vara tyst i lägenheten. Ska Du fest en kväll- informera gärna grannarna
 3. Man får inte ställa cyklar, barnvagnar, leksaker, sportutrustningar i trapphusen, inte heller ställa skoställ  och lägga dörrmattor utanför  lägenhetens      ytterdörr i trapphusen,
 4. Man slänger inte fimpar, snuspåsar, godispapper och annat skräp på gårdarna eller på området
 5. Man samlar inte sopor och annat på balkongen.
 6. Man sorterar sina sopor efter anvisningarna i soprummet/miljöhuset
 7. Man ställer INTE sånt som INTE kan sorteras korrekt i miljöhusen utan lämnar den typen av avfall i Skräpfickan
 8. Man FÅR INTE ställa färgburkar, kemikalier, bildäck o batterier i Soprummen, Skräpfickan eller i källaren i höghusen - vilket tyvärr skett och sker. 
 9. Om man har hund låter man inte hunden göra sina behov på gårdarna och man plockar upp hundskiten efter sig överallt på området.
 10. Om Du tappar eller blir av med en tagg ska du omgående meddela det till vår förvaltare/vaktmästare så vi kan spärra taggen så den inte                     hamnar i orätta händer och obehöriga kan komma in trapphusen och våra fastigheter.
 11. Det är förbjudet att ställa cyklar på låghusgårdarna. Vi har iordningsställt uppfräschade barn-vagnscykelförråd i LÅGhusens trapphus och i                    höghusens  källare. Dessutom har vi inrättat ett cykelgarage i förrådshus B där du gratis kan ställa in din cykel om du inte får plats i förråden i                låghusen och höghusen. Det innebär att ALLA nu kan förvara sina cyklar torrt och tryggt inomhus. Kontakta förvaltaren om du vill ha tillgång till              cykelgaraget. Påträffade cyklar och mopeder på gårdarna kommer omgående att omhändertagas. 
 12. Det är FÖRBJUDET att köra in med bilar,MC, mopeder på gårdarna. Det är såldes INTE tillåtet att köra in med bilar för att lasta av  diverse                    kassar. Det är  ENDAST i samband med flyttning som an får köra in på gårdarna men då måste man kunna backa ut då det inte går att vända            på gårdarna. Vaktbolaget har fått tillstånd att bötfälla de fordon som påträffas på gårdarna. I övrigt är det bara räddningstjänsten som får köra in            på våra låghusgårdar. Det är INTE heller tillåtet att ha en massa leksaker på gårdarns.Dessa får förvaras i lägenheten. Bollspel är förbudet på              låghusgårdarna.
 13. Det är förbjudet att parkera på vändzonerna inom området. Allt över 15 minuter räknas som parkering.
 14. Det är INTE tillåtet att ställa ut blomkrukor och annat på låghusgårdarna. Det är endast föreningens planteringar som får och ska finnas på                    låghusgårdarna.
 15. Månadsavgifterna (hyran) skall betalas i förskott- se månadsavierna 
 16. Man vårdar och sköter sin lägenhet på ett opimalt sätt
 17. Man respekterar och följer föreningens regler, anvisningar och instruktioner
 18. Vid försäljning/överlåtelse av lägenhet skall säljaren överlämna 5 taggar till köparen. Finns inte 5 taggar vid överlåtelsen får säljaren köpa                      resterande taggar till köparen. Kostnad 500 kr/tagg. Kan köpas hos förvaltaren Ordningsregler för blomlådor på balkongerna
 19. Ta väl hand om Ditt gästparkeringstillstånd. Har du förlorat det ska du meddela vår förvaltare där du också kan köpa rtt nytt för 500 kr.
 20. Vi gillar blommor på balkongerna men följande regler gällar

Det är vackert med blommor på balkongen men vi måste bl.a. av säkerhets och ansvarsskäl ha regler för blomsterlådorna på våra balkonger. Följande regler gäller: Det är bara på första våningarna- bottenvåningarna- som man får ha en blomsterlåda på utsidan av balkongen.  På ALLA ANDRA VÅNINGAR ÄR DET FÖRBJUDET ATT HA BLOMSTERLÅDOR PÅ UTSIDAN AV BALKONGEN. De får endast vara placerade på insidan av balkongen. Anledningen till detta är bl.a. att det inte är tillåtet enligt myndigheterna. Lådan, eller delar av den kan lossna och orsaka skada på såväl grannarnas och föreningens egendom som på människor - det har hänt- och då blir Du ansvarig och skadeståndsskyldig. Det kan också fara ner diverse jord, blommor, blad mm från lådorna till de som bor nedanför Dig och orsaka såväl irritation som skada. Därför gärna blommor och blomsterlådor på balkongerna men då endast på insidan av balkongen på våningarna 2,3,4,5,6. Det är endast våning 1 dvs på bottenvåmgen som får ha blomsterlådan på utsidan.

Ordningsregler för Skräpfickan hittar Du under rubr. Skräpfickan i vänstermarginalen

Ordningsregler för Tvättstuga

I bostadsrättsföreningen har vi flera välutrustade tvättstugor. När Du flyttar hit visar Dig förvaltaren vilken - vilka tvättstugor Du kan använda.

I våra tvättstugor gäller följande regler:

Tvättmaskinen och Torktumlaren skall torkas av liksom luckorna till maskinerna

Facken för tvätt- och sköljmedel ska rengöras

Torktumlarens fack för ludd skall tömmas och rengöras. Luddas ska kastas i sopbehållaren.

Bänkar och avställningsytor skall torkas av

Golvet ska sopas och soporna ska slängas i sopbehållaren

Event. vatten på golvet ska torkas upp

Vid behov ska golvet svabbas

Tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar tas med till lägenheten

Vid fel på maskinerna, vattenläckage  mm RING FELANMÄLAN 046/ 210 85 00 – inte vicevärden 

Om inte reglerna för och i tvättstugorna följs kommer följande åtgärder att vidtagas:

1)     Vid bristande städning av  den som tvättat anlitar vi personal eller städbolag för städningen    Du får betala städkostnaden på 800-1000 kronor+ faktureringsavgift.

2)     Du kan stängas av från tvättstugorna dvs Du får inte tvätta där. 

Tänk på att lämna tvättstugan i samma skick som Du själv vill finna den när Du ska tvätta. Dina grannar ska INTE behöva städa efter Dig. Tänk på att det är en förmån att ha GRATIS/FRI tillgång till tvättstugans faciliteter. 

Detta gäller för Trapphusen i såväl låg- som höghusen

Det är förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar, diverse leksaker i trapphusen i våra hus- såväl låg-som höghusen. Det är också förbudet att ställa dessa under trapporna i låghusen. Det är heller inte tillåtet att ha skoställ, dörrmattor och annat utanför sina ytterdörrar oavsett våningsplan. Detta är bl.a. ett krav från Räddningstjänsten och har att göra med såväl olycksrisk som att räddningspersonal måste kunna komma till obehindrat vid event. brand eller olycka. DETTA MÅSTE RESPEKTERAS! Följer Du inte dessa regler så kommer Du - efter EN tillsägelse om rättelse dvs Du har fått en chans att följa reglerna-  att debiteras en avgift på 500 kronor + en faktureringsavgift  på 80 kr för varje gång som Du inte följer reglerna fortsättningsvis.

Garagen

Det finns ett speciellt hyreskontrakt för garagen och det måste upprättas innan man får tillgång till garaget. Det finns också ett speciellt regelverk som talar om vad man får resp, inte får förvara i garaget. Det får t.ex. inte användas som någon form av reparationslokal- bilverkstad eller för förvaring av en massa andra prylar dvs som ett extra förråd eller som lager- och försäljningslokal utan är till som garage för motorfordon. Man får heller inte förvara bensin och andra brandfarliga vätskor i garaget. Event bensindunk ska förvaras i bilens bagageutrymme. Vi har stor efterfrågan på garageplatser och vi har ett kösystem för de som önskar hyra garage. Vill Du hyra garage kontakta vicevärden så Du kommer med på vänte- kölistan.

Sopsortering i  Miljöhusen/ Soprummen

I våra soprum har vi källsortering enligt de anvisningar-bilder och text- som finns vid behållarna i miljöhusen. Det är VIKTIGT att Du sorterar Ditt avfall/sopor rätt i miljöhusen. Gör Du INTE det kommer föreningen att debiteras extra avgifter från Renhållningsbolaget och det är kostnader som vi förr eller senare måste ta ut i form av höjda månadsavgifter/hyror. Det är speciellt viktigt att Du inte slänger någon form av plast i tunnorna för matavfall, inte slänger pappersmaterial i behållaren för plastmaterial och att Du knäcker kartongerna när Du ska slänga dessa i behållarna för kartonger. Annars fylls de snabbt med luft och vi får betala för luften. Påkomna felsorteringar innebär att Du kommer att få betala en avgift på 500 kr +  enfaktureringsavgift på 80 kr för det.  Det är ABSOLUT förbjudet att ställa elektronikutrustningar, möbler, byggmaterial, färgburkar, kemikalier,stekjärn, grytor och annat som INTE kan sorteras i kärlen i miljöhusen/soprummen. Det är bara avfall som kan sorteras i våra behållare som skall lämnas i miljöhusen. Lämnar Du annat material i soprummet än vad som anges på skyltarna vid de olika kärlen – dvs sånt som ska lämnas i skräpfickan eller köras till återvinningstationen i Snårarp kommer Du att få betala en avgift till föreningens för våra kostnader att transportera bort det. Avgiften är 800 kr + en faktureringsavgift på 80 kr till föreningen

Skräpfickan - öppet helgfria lördagar kl. 10.00 - 11.00

Regler för Skräpfickan hittar Du under rubriken Skräpfickan, Dragkärran i vänstermarginalen.

När du renoverar lägenheten.. tänk på följande regler

Du får inte flytta eller göra ingrepp i lägenhetens bärande konstruktioner, gjutna väggar, golv, tak Inkommande och utgående stamledningar för vatten och avloppsledningar får inte flyttas eller ändras. Detta gäller också för inkommande ledningar för elektricitet och bredband. Alla reparationer/ installationer skall utföras på ett fackmässigt sätt enligt föreningens stadgar och svensk lag. Vatten-, avlopps- och elinstallationer skall utföras av auktoriserade yrkesmän/företag enligt svensk lag. Tänk på att felaktiga installationer kan orsaka skada- inte bara i Din lägenhet utan också orsaka skada hos grannar och på fastigheten. Då kan Du bli betalningsansvarig - skadestånds- skyldig.

Vid renoveringsarbete i lägenheten måste Du respektera de tider som gäller så Du inte stör Dina grannar. Följande regler gäller fom den 1 juni 2020. ALLA byggnadsarbeten som kan vara ljudmässigt störande såsom snickrande, borrande, maskinsågning, golvslipning får ENDAST utföras på följande tider: VARDAGAR - dvs Måndag tom Fredag kl. 08.00 - 18.00, Lördagar kl 09.00 - 17.00. Söndagar och helgdagar = alla röda dagar) kl. 10.00 - 15.00.

Andra renoveringsarbeten som målning, tapetsering, kakelsättning får givetvis göras på alla tider under förutsättning att det inte stör grannarna.

 Om Din renovering kommer orsaka en massa oljud.. sätt gärna upp en lapp i trappen så befrämjar du grannsämjan och minskar risken att få klagomål.

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen

Bostadsrättsinnehavarens ansvar och skyldigheter: Se § 31, § 37, § 36 i föreningens stadgar.

Bostadsrättsföreningens ansvar, skyldigheter och rättigheter: Se § 32, § 36 § 39

Klicka på rubriken STADGAR så kan Du vad de olika paragraferna säger.

Barnvagn-cykelförråden i låghusen

I låghusens entréplan finns ett förrådsrum som är till förvaring av cyklar och barnvagnar som används kontinuerligt. Det är således inte tillåtet att använda detta utrymme för förvaring av gamla cyklar och diverse barnvagnar som inte används och som inte är i brukbart skick. Vill man samla och spara dessa cyklar och barnvagnar får man antingen förvara dessa i sitt lägenhetsförråd eller hyra ett förrådsutrymme i våra separata förrådshus. Detta utrymme är inte heller avsett till förvaring av leksaker och diverse sportutrustningar. Dessa får förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförrådet –INTE i detta förråd.