Störningar

Störningar är tyvärr något som förekommer ibland. En gång är ingen gång, men upprepas det behöver någon ta tag i det hela. För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med problemet så är det nödvändigt att dokumentera när störningarna sker och hur ofta. Givetvis även vad störningarna består i.

För allas trivsel ska fastigheter präglas av nattro under tiden 22.00 – 07.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag som t ex borrmaskin.

Ifall det upprepas hittar du här på sidan en länk med ett störningsprotokoll. Skriv ut denna eller gör ett eget protokoll. För det regelbundet och skicka det sedan ifyllt till styrelsen och förvaltaren. 

När grannarna stör - vad säger lagen?

Enligt bostadsrättslagen får en boende ”inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas”.

Störningar kan vara av skilda slag t.ex. ljud, lukter eller hotfulla beteenden. 

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis "levnadsljud" såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

När det händer att en på olika vis känner sig störd av sin granne.

Vad kan du göra för att försöka lösa problemet.

Som bostadsrättshavare kan du givetvis börja med att tala med din granne som stör och om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har då att ta ställning till om påtalade störningar är att bedöma som en störning i lagens mening. Om de kommer fram till att en störning förekommer har styrelsen en skyldighet att vidta åtgärder för att få störningen att upphöra.

Vad säger lagen om styrelsens hantering av störiga grannar? 

Styrelsen har enligt lag skyldighet att motverka störningar. Om det kommer in klagomål över störande grannar måste styrelsen agera och om störningarna inte upphör kan det gå så långt som till uppsägning.

Styrelsen bör alltid ta uppgifter om störningar på allvar och utreda om det finns skäl för styrelsen att agera. Om konflikten avgränsas till två grannar bör styrelsen på ett så objektivt sätt som möjligt försöker få klarhet i vad eventuella störningar består i. Exempelvis genom att låta båda skriva störningslistor.

Förekommer störningar i bostadsrättslagens mening och bostadsrättsföreningen inte vidtar några åtgärder alls mot dessa kan störda bostadsrättshavare ha rätt att kräva nedsättning av årsavgiften och eventuellt skadestånd.

Vad kan styrelsen göra för att försöka lösa problemet?

I ett tidigt skede kan styrelsen försöka medla mellan grannar samt utfärda informella tillsägelser/varningar. Fortgår störningen ska dock bostadsrättsföreningen skriftligen genom rekommenderat brev anmoda bostadsrättshavaren att upphöra med störningen (en kopia ska även skickas till socialnämnden). 

Fortsätter störningarna efter att en rättelseanmodan gått ut till bostadsrättshavaren, får bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrätten för förverkande. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte längre har rätt att ha kvar sin bostadsrätt och den kan komma att tvångsförsäljas. 

I de fall uppsägning blir aktuellt är det viktigt att ärendet har hanterats korrekt. Till exempel att de skriftliga dokumenten med rättelseanmodan, uppsägning och underrättelse till socialnämnden är utformade enligt kraven i bostadsrättslagen.

Ovanstående gäller även när en medlem ägnar sig åt kriminell verksamhet i bostadsrätten. Den boende löper en mycket hög risk för uppsägning om han/hon bedriver koppleriverksamhet eller narkotikatillverkning.