Klagomål

Förhoppningsvis ska inga störande moment uppstå men om så skulle vara fallet finner du här information hur du kan gå till väga.

Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättsinnehavaren skyldig att tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller så försämra boendemiljön att de inte skäligen bör tålas.
Bostadsrättsinnehavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset.

Om du upplever dig ha blivit störd av någon granne ska du i första hand prata med vederbörande så kanske ni kan lösa problemet tillsammans.

Hjälper inte detta måste du skriftligen lämna in ett klagomål till styrelsen. På det skriftliga klagomålet måste information finnas om vem du blivit störd av, på vilket sätt du störts samt datum och tidpunkter då det inträffat.

Det skriftliga klagomålet lämnas via epost (direktlänk finns längst ned till vänster på denna sida) eller i föreningens postlådan i entréen Grubbensringen 4.