Styrelse

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som bestämmer i demokratisk ordning med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen leder verksamheten i föreningen och ansvarar för dess förvaltning. Det dagliga arbetet i föreningen bedrivs i sin tur av en förvaltare utsedd av styrelsen.

Föreningsstämman väljer styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå - med omedelbar verkan - från styrelsen när hon/han själv begär så.

Styrelsen: styrelse som består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB. Föreningsstämman väljer övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om.
Styrelsens ansvar:
• beslutar om firmateckningen
• kallar medlemmarna till föreningsstämman
• företräder föreningen
• ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
• ansvarar för att årsredovisningar upprättas
• rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
• anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Revisorer: Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen: Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.