Revisorer

Enligt stadgarna så skall revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

Föreningsvalda revisorer:
Ordinarie: Stig Rune Johansson
Revisorssuppleant: Per-Anders Broqvist

Av HSB utsedd revisor:
Revisor från Borevision i Sverige AB.