Vad gäller vid renovering eller ändring av lägenhet?


För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Föreningens styrelse måste också godkänna ändringarna. Du ska ha satt dig in i bostadsrättsföreningens stadgar gällande ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Om du vill ändra eller bygga om lägenheten ska du fylla i blanketten längst ned på den här sidan och beskriva vad det är du vill göra.

Maila ifylld blankett till styrelsen@hammarbystrand.se för att ansöka om att få godkänt med din förändring.

Styrelsen behandlar ditt ärende på ordinarie styrelsemöten som hålls månadsvis (med undantag för sommarsemestern) men kan i svåra fall behöva ta längre tid att behandla ditt ärende. Skicka därför alltid in din förfrågan i god tid.

Observera att du som lägenhetsinnehavare alltid ansvarar för att en renovering eller ombyggnad uppfyller lagar och myndighetskrav oavsett om styrelsen godkänt dina planer. 

 

VAD ÄR VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

För att du ska få lov att utföra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du alltid få styrelsens skriftliga godkännande av ändringen. Du får inte starta några arbeten i din lägenhet innan dess.

Vissa ändringar kan också vara bygglovspliktiga.  Exempelvis om du vill förändra en dörröppning i en bärande vägg, eller glasa in din balkong. Även om du skulle få ett ok från kommunen så är styrelsens beslut överordnat och det som i alla lägen gäller.

VIKTIGT ATT VETA

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Du behöver inte söka tillstånd för målnings- eller tapetsering i din lägenhet. Ska du byta golv i andra utrymmen än våtutrymmen behövs heller inget tillstånd.
  • Du får inte borra eller sätta upp något i fasad, det räknas som väsentlig förändring och kräver både bygglov och styrelsens godkännande.
  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, el-central eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse. All nyinstallation av el ska kontrolleras och dokumenteras enligt elsäkerhetsverkets rekommendationer.
  • Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Du ansvarar för att lagkrav eller byggregler på exempelvis ventilation följs om du flyttar innerväggar. Ta reda vilka ventilationskrav som gäller om du till exempel bygger till extra rum.
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. Renovering får pågå mellan 07.00-19.00 på vardagar och mellan 09.00-17.00 under helger.
  • Klä gärna in hissen så att den inte skadas när byggavfallet transporteras i den.
  • Behöver du stänga av vattnet i din lägenhet, kontakta fastighetsskötaren i god tid. Avisering i trapphuset ska alltid göras minst 1 vecka innan själva avstängningen.

RENOVERING BADRUM

Renovering av badrum eller kök får ej påbörjas innan styrelsen godkänt din ansökan. Vid renovering av badrum ska arbetet alltid utföras fackmässigt och följa gällande branschregler, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Entreprenörer som anlitas ska ha behörighetsbevis och efter arbetet är utfört ska intyg och kvalitetsdokument finnas. Det är viktigt att du som lägenhetsinnehavare har garantier på arbetet som är utfört i din lägenhet. Om det skulle bli en vattenskada i det renoverade badrummet så kommer ditt försäkringsbolag kräva att intyg på fackmässighet finns.

Vattenburen handdukstork får ej återmonteras utan ska ersättas med en elansluten. När handdukstorken tas bort får rören ej proppas utan ska byglas och injusteringsventil monteras.

Golvbrunnar tillverkade före 1990 måste bytas ut i samband med renoveringen. Här ska du som boende inkomma med intyg till styrelsen att den som ska byta brunnen är behörig. Vid byte av golvbrunn ska hänsyn tas till att det kan vara tunna bjälklag mellan våningarna och syn av lägenheten under den som renoveras, i sådana fall, alltid ska utföras av entreprenören innan arbetet påbörjas. Att få taket stämpat i lägenheten under ska erbjudas när bilning utförs.

Avstängningsventiler, ballofix eller motsvarande, ska alltid monteras på dina rör i lägenheten.

Om du funderar på att ändra placeringen av golvbrunn, handfat, dusch mm måste du komma in med en ändringsanmälan till styrelsen innan du påbörjar arbetet. Du får inte starta innan styrelsen gett sitt godkännande.

RENOVERING KÖK

Om du ska byta luckor eller måla om i köket behöver du inte söka tillstånd. Ska du göra en mer omfattande köksrenovering är det viktigt att tänka på att du inte får sätta igen eller ändra befintlig ventilation. Byter du köksfläkt så får den nya inte vara trycksatt. Kolfilterfläkt får installeras men inte kopplas till ventilationskanalen och ventilationsledningen ska då förses med strypdon. Vid byte av ventilationsdon ska luftflödet i ventilationskanalen justeras och ventilationstekniker ska anlitas för arbetet.

EFTER RENOVERING

Bostadsrättsinnehavaren ska göra en anmälan till styrelsen när renoveringen har avslutats. Detta med anledning av att föreningen vill kontrollera det arbete som utförts på de delar som föreningen ansvarar för. Okulär kontroll kan komma att utföras i din lägenhet och du ska då kunna visa upp intyg och behörighetsbevis.

 

BRA LÄNKAR

www.sakervatten.se
www.bkr.se
www.gvk.se
www.elsakerhetsverket.se