Renovering

Som ägare till en bostadsrätt har man ganska stor frihet att invändigt förändra sin lägenhet. Stadgarna ger anvisningar om både rättigheter och skyldigheter.

Skador som uppkommer p g a slarvigt eller felaktigt genomförd ombyggnad som beställts/gjorts av bostadsrättsinnehavaren är inget som föreningen eller dess försäkring befattar sig med. Den typen av skador är det alltid bostadsrättsinnehavaren och/eller dennes försäkring som ska betala. Det är därför vi råder våra boende att alltid använda auktoriserade hantverkare, vilket är särskilt viktigt när det gäller våtrum.

§ 26, 3:e stycket i föreningens stadgar står:

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt §30. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras fackmässigt. 

I § 30 står: Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar  ingrepp i en bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningarn för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

För att underlätta och tydliggöra för både medlemmar och styrelse om vilka förändringar du önskar göra, vill styrelsen att du fyller i blanketten "Bostadsrätt-Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet". Till denna begäran bör bifogas en skiss eller ritning som visar vilken förändring som planeras. 

  • Lämna sedan detta underlag till styrelsen.
  • Invänta styrelsens bedömning och godkännande innan du startar arbetet.
  • Hämta blanketten "Bostadsrätt- Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet". Blanketten kan fyllas i på datorn och skrivas ut men inte lagras. Alternativt skriver du ut blanketten och fyller i för hand.