Stadgar

Föreningens stadgar styr föreningens verksamhet och det är här man kan hitta många svar på hur verksamheten styrs.

Föreningens medlemmar har antagit de stadgar som reglerar föreningens verksamhet.

I stadgarna framgår föreningens ändamål, information om medlemskap och regler för årsstämman. Här finns också reglerat hur årsavgiften beräknas och underlag för beräkningen samt vilka fonder föreningen har.

Gränsdragning mellan bostadsrättshavarens och föreningen rättigheter och skyldigheter finns också listade i stadgarna.

Årsstämman det högst beslutande organet i föreningen, det är endast på stämman som man kan välja att anta och förändra stadgarna.

Klicka på länken nedan om du vill se föreningens stadgar.