Minneberg är K-märkt

År 2009 K-märkte Stockholms stadsmuseum fastigheterna. ”Minneberg är ett av de främsta exemplen på ett enhetligt postmodernistiskt område i Stockholm” löd en av motiveringarna till beslutet. Det innebär att våra fastigheter har ett betydande värde som motsvaras av den näst högsta klassen grönt. Detta innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheter med bebyggelse klassificeras i fyra kategorier med hänvisning till deras kulturhistoriska värde och redovisas på kartor och register med färgerna blått, grönt, gult och grått. Klassificeringen omfattar hela fastigheten.

Övre- och Nedre Minneberg var egendomar med sommarvillor som kom att användas till bostadsområde för de anställda i den benmjölsfabrik som mellan 1889 och 1968 låg på den plats där bostadsområdet Minneberg ligger idag. Vid benmjölfabrikens nedläggning såg kommunen en möjlighet att omvandla det gamla industriområdet, där många olika industrier legat sedan 1850-talet, till ett attraktivt bostadsområde.

Platsen var både naturskön och låg nära innerstaden. All industribebyggelse revs, och 1987 stod de nya bostäderna klara. Husen ritades av Brunnberggruppen Arkitekter AB och uppmärksammades som en omsorgsfullt utformad bostadsmiljö med små, varierade gårdar mellan de stora bostadshusen.

Byggnadernas kulturhistoriska värde får inte förvanskas genom ombyggnad eller andra förändringar. Följande måste beaktas:

  • Att större till- och påbyggnader undviks
  • Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggsisolering undviks
  • Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, fasadutsmyckningar m.m. bibehålls
  • Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls
  • Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik
  • Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt värdefull inredning bevaras
  • Att tidstypisk markplantering och växtlighet bevaras