Motioner

Inför den årliga stämman har alla medlemmar möjlighet att skriva motioner. En motion är ett förslag till beslut för stämman. Styrelsen tar emot motionen och förbereder ett förslag till svar till stämman.

Skicka din motion till styrelsen på info@morkullan.nu. För att styrelsen skall hinna förbereda ett svar till stämman måste motionen vara inlämnad före februaris utgång.

Tänk på att motioner skall behandla en fråga som kräver stämmans beslut. Enklare frågor tas med fördel direkt med styrelsen när som helst på året. Rådfråga gärna styrelsen om du är osäker!

Att skriva en motion
En motion byggs upp enligt en enkel mall och består av:

  • en tydlig rubrik
  • namn på motionären
  • en kort brödtext som beskriver
    - bakgrunden till problematiken
    - en kort argumentation
  • avslutning med förslag till beslut formulerad i en eller flera att-satser

Märk att motionen i sin helhet kommer biläggas det kommande stämmoprotokollet.