Stämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Här använder medlemmarna sin rösträtt bland annat till att utse styrelse och övriga förtroendeposter.

En ordinarie stämma hålls varje år, oftast i april-maj. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det, t.ex. inför beslut som stämman måste fatta som t.ex. avsevärda förändringar av fastigheten eller val av ledamöter. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas. Kallelse till stämma görs mellan två till fyra veckor i förväg.

Motioner
Inför ordinarie stämma har medlemmarna möjlighet att skriva förslag via motioner. Läs mer om motioner här.

Rösträtt
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Om man inte kan delta på stämman
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.