Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Från föreningens stadgar:

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

Vem som sitter i Valberedningen hittar du i senaste årsmötesprotokollet under dokument.

Vid intresse av att engagera dig i föreningen, kontakta valberedningen@morkullan.nu