Brandskydd

I ett flerbostadshus med tre eller flera våningsplan anses brand kunna medföra stor risk för personskador. Därför har våra byggnader redan vid uppförandet konstruerats så att de tillgodoser de högsta kraven på ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner.
Härutöver bedriver styrelsen i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor ett systematiskt brandskyddsarbete vars omfattning sammanfattas i det följande.

Beskrivning av byggnader och verksamhet
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten Tegelugnen 1 inom stadsdelen Kungsholmen. Byggnaderna har fyra våningar - etagelägenheterna på plan fyra har en femte våning - och innehåller totalt 64 lägenheter och 5 lokaler, varav 2 uthyres och 3 används av föreningen för tillfälligt bruk, nämligen som samlingslokal, hobbyrum och styrelserum. Samlingslokalen, som är försedd med WC/dusch och pentry, kan också användas för tillfällig övernattning.

Policy
Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader skall veta hur de skall förebygga brand samt vad de skall företa sig om brand utbryter i den egna lägenheten/lokalen eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen skall hållas intakt. Brandskyddsanordningarna skall kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.

Brandteknisk uppbyggnad, brandcellsindelning: Byggnaden
Husen är byggda enligt brandklass Br1 och betraktas som fyra våningar enligt PBF.
De elektriska systemen säkras med jordfelsbrytare.

Lägenheter
Varje lägenhet är en brandcell. Etagelägenheterna är parvis en brandcell där vinden är gemensam. Brandcellsgränsen är klass EI 60, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 60 minuter.

Trapphus
Varje trapphus är en brandcell. Tamburdörren och trapphuset är klass EI 30, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 30 minuter.

Källare
Källarna mellan trapphusen är en brandcell.
Vindar
Tillträde till vindar för brandsläckning kan ske via yttertak genom nedstigningsluckor, en per trapphus.

Luftbehandling
Ventilationssystemet består av mekanisk frånluft med centralt placerade fläktar på vind. Fläktarna går även vid brand.

Brandskyddsanordningar:
Branddörrar

Branddörrar finns mellan trapphus och källare. Alla branddörrar skall ha fungerande dörrstängare och låskolvar. Dörrarna skall hållas stängda.

Brandsläckare
Brandsläckare finns i samlingslokalen och i hobbyrummet samt rekommenderas i lägenheter och uthyrda lokaler. I lägenheterna rekommenderas en 6 kilos pulversläckare med effektivitetsklass 43A 233 BC.  

Brandvarnare
Brandvarnare finns i alla lägenheter, uthyrda lokaler samt samlingslokalen och hobbyrummet. Föreningen svarar för att det finns brandvarnare i lägenheterna/lokalerna och de boende/hyresgästerna för att brandvarnarna fungerar. 

Brandgasventilation/Rökluckor
Brandgasventilation kan ske förutom genom fönster och via öppningar i källarväggar ut till det fria samt genom rökluckor överst i trapphusen. Rökluckorna kan antingen öppnas manuellt från ett skåp infällt i väggen i trapphusets källarplan eller automatiskt genom smältbleck.

Räddningsvägar/Utrymning
Lägenheterna har två utrymningsvägar, via trapphus samt via fönster. Samtliga lägenheter nås med brandförsvarets stegbilar. Insatstiden är 10 minuter. Tvättstugor samt lokalerna i källarplanet utryms via korridorer och trapphus samt via fönster.
Tvättstugorna och samlingslokalen har lösa stegar som når fönstren i markplanet.

Rutiner för kontroll av brandskyddsanordningar
• Rökluckorna kontrolleras vartannat år.
• Branddörrarnas funktion kontrolleras varje halvår. Dessutom instrueras de boende att alltid skyndsamt felanmäla branddörrar som inte går i lås/stängs.
• Regelbundet skall kontrolleras att brandsläckarna finns på sina platser och årligen kontrolleras att trycket är inom gröna zonen på tryckmätaren. Med 5-10 års intervall, beroende på typ av släckare, görs en service av brandsläckarleverantör.

Utrustning som kan skapa brandtillbud och därför behöver uppmärksammas
• Torktumlarna demonteras (delvis) och rengörs (dammsugs) minst en gång per år för att undvika brandrisk och garantera en bra funktion.
• Blinkande lysrör utbyts snarast för att inte driftdonen skall överbelastas med brandtillbud som följd. Övergång till elektroniska glimtändare eliminerar blinkande rör och denna brandrisk.

Information till medlemmar/hyresgäster
Skriftlig information om brandskyddet har utdelats till medlemmar och hyresgäster dels i form av detta dokument, dels genom ”Nunnan A-Ö”, styrelsens regler och anvisningar, vari också brandskyddet behandlas.
Så förebygger du brand
En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand.
Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när Du kan somna eller går hemifrån.
Släck TVn på kvällen med knappen på TVn (ej fjärrkontrollen).
Viktigast är att aldrig lämna ett rum med levande ljus (sist ut släcker) eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.

Brandfarliga varor
Förvaring av brandfarliga varor t.ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källarna. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska.
Gastuber
Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.
Förvaring av mopeder
Förvaring av mopeder i källare får endast ske i utrymmen som är brandtekniskt skilda från övriga källarutrymmen. I vårt fall får cykelrummen disponeras. Reparationer får ej utföras där eftersom utsläpp av bensin utgör brandrisk. Vid långtidsförvaring (vinter) bör bensintanken tömmas för att förhindra läckage.
Tänk igenom före
Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Bränder börjar oftast vid spisen men lös inredning som antänds och elektriska apparater ligger högt på listan över anledningar. Undvik att lägga brandfarliga saker på element eller elektriska apparater. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Tänk också på att aldrig låsa säkerhetsdörrens tillhållarlås inifrån. Detta lås är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta. Inifrån skall man kunna komma ut kvickt utan extra upplåsningsmoment och letande efter nycklar.

Viktigt att veta om trapphusen
Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av olika skäl:
1. Risken för anlagda bränder
2. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
3. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
4. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter .

Observera! Cyklar anses i sammanhanget utgöra en särskilt besvärande fara och får således inte uppställas i trapphusen. Barnvagnar får däremot uppställas på markerad plats på plan 1.

OM DET BÖRJAR BRINNA
• Rädda
• Larma, ring 112
• Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en ”brandfilt”, matta eller annat som kan kväva elden. En lämplig brandsläc-kare och kunskaper om hur den används kan också förhindra att en större brand får fäste.

Vid brand som ej kan släckas av den boende skall lägenheten utrymmas skyndsamt. En lägenhet kan bli övertänd på mindre än fem minuter. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs till om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.
Utrymning vid brand
Brinner det i den egna lägenheten och Du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112. Varna grannarna och försök möta brandkåren. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i Din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong Din utrymningsväg.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner.
Röken dödar
Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också.

Regler för samlingslokalen
Kontrollera att:
• utrymningsvägen genom trapphuset är fri från belamring som kan förhindra en utrymning
och att den är fri från brännbart material,
• alla dörrar i utrymningsvägen är lätt öppningsbara utan nyckel eller redskap,
• dörrar är utåtgående i utrymningsriktningen,
• det finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar (trapphus respektive fönster)
• stege finns tillgänglig för att nå källarfönstret i gatuplanet
• brandavskiljande dörrar är hela och tättslutande
• brandsläckaren är funktionsduglig
• personantalet i lokalen ej överskrides (vid möte/samkväm max 30 personer, vid övernattning max 6 personer).
Vid utlåning/uthyrning:
Tänk på att det är viktigt att du som ägare/innehavare tydliggör gällande brandskyddskrav för den som lånar/hyr lokalen!

Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar
Det ankommer på styrelsen att se till att alla kontroller genomförs. Det praktiska genomförandet överlåts åt lämpliga personer.

Ansvarig för systematiska brandskyddsarbetet
För det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen svarar styrelsen. Frågor eller synpunkter rörande brandskyddet kan lämnas till envar i styrelsen. Se listan i trapphusen.