Uteplatser att njuta av

Sexton av föreningens lägenheter har tillgång till uteplats. Anvisningar för hur de kan och bör skötas finns i dokumentet nedan. Uteplatserna upplåts inte med bostadsrätt, vilket innebär att de rent formellt tillhör föreningen.

ANVISNINGAR FÖR UTEPLATSER I BRF NUNNAN

Reviderade och antagna av styrelsen den 20 november 2017

BRF Nunnan i Stockholm innefattar sexton bostadsrättslägenheter på markplan med tillgång till uteplats. Vid skapandet av föreningens uteplats dokumenterades arkitektens intentioner för hur området skulle utformas samt hur det ska bevaras och vårdas. Som exempel kan nämnas balansen mellan hårdgjord yta och planteringar, samt urvalet av växter. Föreningen förfogar över ritningar och skötselinstruktioner samt listor över växter som stöd i detta. 

Samtidigt vill föreningen uppmuntra till en aktiv skötsel och utveckling av utemiljön samt ge medlemmar med tillgång till uteplats utrymme att odla sitt trädgårdsintresse. 

Ansvar för underhåll och skötsel av uteplatserna fördelas mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren enligt dessa anvisningar. För skötsel av uteplatsernas planteringar finns två alternativ: antingen tar bostadsrättsinnehavaren huvudansvaret eller så står föreningen för det. Dessa två alternativ beskrivs närmare nedan. Vidare har en trädgårdsgrupp inrättats med uppdrag att bidra till den övergripande skötseln av BRF Nunnans utemiljö, för mer information se BRF Nunnans webbplats. 

Nyttjanderätt för uteplatserna

Uteplatserna är föreningens egendom och är inte upplåtna med bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren på markplan har en exklusiv benefik nyttjanderätt till det angränsande området i anslutning till lägenheten. Buskar och träd som föreningen har planterat, är föreningens egendom och kan inte bytas eller tas bort utan styrelsens medgivande. Den boende har rätt att ställa upp utemöbler och plantera växter. Den boende har inte rätt att bygga om uteplatsen utan styrelsens medgivande. Den boende har ett vårdansvar om uteplatsen och ska hålla den i gott skick samt nyttja den för avsett ändamål. (Källa: HSB Juridik).

Skötselanvisningar för uteplatserna

Hårdgjord yta

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av uteplats och för uppförande i det fall någon konstruktion utöver ursprungliga stenplattor önskas och godkänns av styrelsen.  Uteplatsen får utföras i sten eller träkonstruktion och ska anläggas i befintlig marknivå. Underhåll och uppförande ska göras fackmannamässigt.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att återställa den hårdgjorda ytan till en stenkonstruktion vid eventuellt borttagande av trädäck.

Mellan uteplatsen och muren/staketet ska ett grönt, planterat område bibehållas i enlighet med arkitektens intentioner (se även nedan). Detsamma gäller mot entréer, gångar och cykelvägar.

Träd 

Befintliga träd på uteplatserna vårdas av föreningen. Föreningen beslutar och ombesörjer eventuell nyplantering, beskärning och avverkning av träd.

Bostadsrättshavaren ska vid brukandet och skötseln av uteplatsen se till att träden inte kommer till skada. Vid behov av skötsel av träden ska bostadsrättshavaren kontakta Trädgårdsgruppen.

Stockholm stad ansvarar för träden i parken. 

Buskar och andra växter 

Ansvar för skötsel av buskar och andra växter på uteplatsen fördelas enligt tabell nedan beroende på valt alternativ. 

Buskar som står i anslutning till entréer, gång- eller cykelvägar, trappor och parkbänkar måste se över extra med tanke på framkomlighet. Buskar mot fasader, entréer, gångar och grannar får inte bli så höga att de befinner sig ovanför nedre kanten på fönster på plan två. Buskar i framkant mot park bör inte vara högre än 180 cm.

Buskar och andra växter i framkant mot park bör väljas i linje med de alternativ som angivits av arkitekten och föreningen. De huvudsakliga alternativen för framkant mot park är bok, rhododendron och mahonia. Se även bilagan för rekommenderade buskar och andra växter. Inför byte av växtsort i framkant mot park bör Trädgårdsgruppen kontaktas.

Övrigt

Markiser får sättas upp förutsatt att de följer föreningens norm för form och färg. Kontakta styrelsen för mer information, eller kontakta Älvsjö Markis & persienn AB, 08-647 81 00.  Den enhetliga färgkoden är DIS 52 Beige. Vid hänvisning till BRF Nunnan erbjuds samtliga bostadsrättsinnehavare 10% rabatt.

Alternativ för skötsel av uteplatserna

Föreningen erbjuder två alternativ för skötsel av planteringar och växter. Syftet är att de boende som vill ha möjlighet att ta ett stort ansvar för uteplatsens skötsel, samtidigt som den som har svårt att sköta om uteplatsen ska kunna få föreningens hjälp med detta.

Styrelsen sammanställer en lista över vilket skötselalternativ som valts för respektive uteplats och skyltar som anger valt alternativ anslås vid varje uteplats. Styrelsen tillhandahåller även s.k. skötselavtal för nya bostadsrättsinnehavare med uteplats. Den boende ansvarar för att kontakta styrelsen om man vill ändra sitt skötselval. 

Alternativ 1 ”Innehavaren svarar för skötsel”

Bostadsrättshavaren ansvarar för all skötsel av buskar och övriga växter (ej träd) på uteplatsen inom de ramar som angivits av föreningen. 

Styrelsen kan besluta om engångsinsatser för skötseln av uteplatser, t.ex. nyplantering eller beskärning av höga träd och buskar. Trädgårdsgruppen ansvarar för att avisera om sådana insatser minst en vecka i förväg. Eventuella önskemål från de boende ska anmälas till Trädgårdsgruppen. 

Alternativ 2 ”Föreningen svarar för skötsel” 

Föreningen ansvarar för huvudsaklig skötsel av buskar och övriga växter på uteplatsen. Föreningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet växter så att underhållet kan genomföras på ett effektivt sätt.

Sammanställning av ansvarsfördelning för uteplats

Ansvar

Bostadsrätts-innehavaren

Brf
Nunnan

Reparation och underhåll m.m. av mur och staket 
runt de upplåtna ytorna 

 

X

Underhåll av stuprör

 

X

Träd
(nyplantering, avverkning, underhållsbeskärning samt gödsling)

 

X

Övriga buskar och växter
(nyplantering, underhållsbeskärning samt gödsling, m.m.)

Alt. 1

Alt. 2

Rensning av lövsil

Alt. 1

Alt. 2

Utbyte av trasig lövsil

 

X

Belysning (byte av glödlampa och rengöring)

X

 

Belysningsarmatur

 

X

Skötsel och underhåll av hårdgjord yta på uteplats i
enlighet med föreningens riktlinjer

Alt. 1

Alt. 2

Snöröjning på uteplats

X

 

Reparation och underhåll av vattenkranar på uteplats

 

X

Markis

X

 

 

Om man önskar göra ett mindre ingrepp i fasaden gäller följande: 1. Det ska först godkännas av styrelsen, 2. Ingreppet måste göras fackmannamässigt, 3. Om en skada uppstår är den enskilde medlemmen ersättningsskyldig, 4. Ingreppet ska återställas vid avflyttning, alternativt att ansvaret för eventuella framtida skador överförs formellt i kontraktet med ny ägare, 5. Det föremål som sätts upp måste harmoniera med husens och områdets arkitektoniska utformning.

Följande är inte tillåtet:1. Plantering av klängväxt mot fasad, 2.  Inglasning av uteplats (såväl hel inglasning som delvis inglasning), 3. Uppförande av friggebod, lekstuga, plank etc., 4. Uppsättning av tak eller annan konstruktion som innefattar ingrepp i husets fasad. 

Anvisningar för skötsel av uteplatser