Föreningsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Orinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Brf Sandvik håller normalt ordinarie föreningsstämma i maj.
På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning samt beslutas om arvode till dessa. Styrelsens årsredovisning går igenom och stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Vidare fattas beslut i anledning av eventuella motioner från medlemmar. Ytterligare ett antal frågor behandlas, se stadgarna där dagordningen är utförligt reglerad. 

Motioner före sista februari

Den medlem som önskar att en viss fråga ska behandlas på föreningsstämman ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen -  en s k motion - före februari månads utgång. Detta för att styrelsen ska hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut. Tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman utfärdar styrelsen kallelse med dagording och annan nödvändig information.  Vid stämman har varje medlem en röst. Om medlemmen är förhindrad att närvara vid stämman får han eller hon företrädas av ett ombud. Ombudet ska lämna in en fullmakt.

Extrastämma vid behov

Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma om styrelsen anser att det finns skäl till det.  Vid föreningsstämman ska protokoll föras. Protokollet ska hållas tillgängligt för medlemmarna. Kontakta styrelsen för att få tillgång till stämmoprotokoll.