Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer är förtroendevalda och utses i samband med förreningens årstämma. Deras roller och uppdrag beskrivs nedan.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag på nya lämpliga kandidater för styrelsearbetet samt ge förslag till föreningsstämmans kring arvodesfrågor. Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en är sammankallande.

Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen förslag på vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och andra funktioner som kan behövas. Valberedningen bearbetar föreningens medlemmar för att hitta lämpliga kandidater till styrelseuppdraget. Sedan sätts ett förslag samman till styrelse som de bedömer kan samarbeta väl och bidra med både kunskaper, idéer och engagemang.

I Brf Sandviks valberedning ingår följande personer.

  • Jenny Mellqust (sammankallande)
  • Camilla Holmgren

Om du är intresserad att delta i styrelsearbetet, som valberedare eller som föreningsvald revisor, kontakta valberedningen. Självklart är du välkommen med frågor om styrelsearbetet, tidsåtgång, ersättningsnivåer för aktiva etc. Som styrelseledamot ska du vara drivande, informativ med god samarbetsförmåga och beslutsför. Det är en fördel med erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, juridik eller ekonomi men inte ett måste. Viktigast är viljan och intresset att arbeta för att vårt fina boende ska utvecklas på ett bra sätt!

Välkommen att kontakta valberedningen för frågor, gärna med kandidattips.Mejla då valberedningen@brfsandvik.se.

 

Revisorer

Brf Sandvik har två föreningsvalda revisorer (en ordinarie och en suppleant) samt en av HSB utsedd revisor (ABC Revision AB). Revisorerna har till uppgift att granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning.

Vid årsstämman 2023 valdes följande personer till internrevisorer:

  • Johan Malmborg (ordinarie)
  • Erik Åström (suppleant)

Internrevisorerna nås via internrevisorer@brfsandvik.se.