Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens verksamhet tillsammans med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Stadgarna är bindande för föreningsstämman, styrelsen och medlemmarna men stämman kan besluta om att ändra stadgarna. Brf Sandviks gällande stadgar antogs 2015. Vid ordinarie stämma i maj 2023 antogs nya stadgar i en första sittning.

Bra att veta

Det kan vara bra att veta att:

  • Årsstämma i Brf Sandvik hålls ungefär i maj varje år.
  • Motioner (dina förslag till årsstämman) måste lämnas in skriftligt före februari månads utgång. Se detaljer i stadgarna i länkat dokument nedan.
  • Styrelsen har möten ungefär 10 gånger per år och utses av årsstämman.
  • Brf Sandvik är en av fyra bostadsrättsföreningar i Minnebergs samfällighet

Angående nya stadgar 2023

I samband med ordinarie medlemsstämma 2023 fattade Brf Sandvik (liksom Brf Svartvik, Tangen, Tranan och många fler) beslut i en första sittning om att anta nya stadgar. Bakgrunden är förändringar i lagstiftning kring bostadsrätter och årsredovisningar.
Som medlemmar i HSB Stockholm har bostadsrättsföreningarna i Minneberg tagit hjälp av HSB som tagit fram förslag på nya normalstadgar för HSB-föreningar. När stadgar ska förändras i en bostadsrättsförening behöver beslut ske vid två stämmor. Beslutstillfället vid ordinarie stämma i maj 2023 var alltså det första av två.

De viktigaste förändringarna summeras nedan:

  • Förändringar i § 37 beträffande vilka ändringar bostadsrättshavaren får göra i lägenheten och att möjlighet införs för en bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut i denna del att begära att hyresnämnden prövar frågan.
  • Regleringen i § 36 kring avhjälpande av brist i lägenheten utökas till att även omfatta situationer då en bostadsrättshavare utför en åtgärd i strid med § 37.
  • Ytterligare en förverkandegrund införs i § 44 gällande situationen då en bostadsrättshavare utan behövligt tillstånd utför en åtgärd för vilkentillstånd krävs enligt § 37.

Mer information om förändringarna i normalstadgarna finns på HSBs webbplats.

Förslaget till nya stadgar, som godkänts i en första sittning, hittar du nedan.

Rösträtt på stämman

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Du hittar en mall för fullmakt nedan. 

Mer om Brf, BRL

Nedan hittar du några länkar till bostadsrättslagen om mer information om vad som gäller för bostadsrättsföreningar.