Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens verksamhet tillsammans med bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Stadgarna är bindande för föreningsstämman, styrelsen och medlemmarna men stämman kan besluta om att ändra stadgarna. Brf Sandviks gällande stadgar antogs 2023.

Bra att veta

Det kan vara bra att veta att:

  • Årsstämma i Brf Sandvik hålls ungefär i maj varje år.
  • Motioner (dina förslag till årsstämman) måste lämnas in skriftligt före februari månads utgång. Se detaljer i stadgarna i länkat dokument nedan.
  • Styrelsen har möten ungefär 10 gånger per år och utses av årsstämman.
  • Brf Sandvik är en av fyra bostadsrättsföreningar i Minnebergs samfällighet

Angående nya stadgar 2023

Under 2023 fattade Brf Sandvik beslut om att anta nya stadgar. Bakgrunden är förändringar i lagstiftning kring bostadsrätter och årsredovisningar. Mer information om förändringarna i normalstadgarna finns på HSBs webbplats.

Rösträtt på stämman

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Du hittar en mall för fullmakt nedan. 

Mer om lagstiftning och bostadsrättsföreningar

Nedan hittar du några länkar till bostadsrättslagen om mer information om vad som gäller för bostadsrättsföreningar.