Kallelse till Årsstämman 2022

13 april 2022

     Kallelse till Årsstämma i 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM 

onsdagen den 18 maj 2022 kl. 19.00 i Kyrkan Skarpnäcks allé 31-33 

      Kaffe serveras med början kl. 18.30 även styrelsen finns plats. 

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande 

 2. Val av stämmoordförande

 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

 4. Fråga om närvarorätt på stämman 

 5. Godkännande av röstlängd 

 6. Godkännande av dagordningen 

 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

 8. Val av minst två rösträknare 

 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter 

15.Beslut om arvoden 

16. Beslut om antal styrelseledamöter 

17. Val av styrelsens ordförande och ledamöter 

18. Presentation av HSB-ledamot 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 

20. Val av revisor(er) och suppleant 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

22. Val av valberedning, en ledamot utses som ordförande 

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 

24. Motioner, totalt 9 som bifogas handlingarna 

25. Övriga anmälda ärenden 

26.. Stämmans avslutande