Nyhetsbrev från styrelsen februari

18 februari 2023

 

 

Nyhetsbrev 18 februari, Brf Segelflygaren

 Höjning av elpriset

Som tidigare meddelats gick vårt elavtal ut vid årsskiftet och föreningen var tvungen att gå ut på en marknad med betydligt högre priser med avgiftsökningar för oss som förening och enskilda medlemmar som följd. Avtalet har både fasta och rörliga delar. Elpriset kommer sålunda justeras fortlöpande i takt med marknadspriset.

Med utgångspunkt för priset som föreningen betalade till elleverantör höjs därför elpriset till 4,78 kronor/KWH. Det innebär en betydande kostnadsökning så det kan vara bra att tänka på att hålla nere förbrukningen i den mån det är möjligt. HSB har samlat en del tips här:

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/hsb-tipsar-sa-sparar-du-energi-hemma/

 Resultat av besiktning av våra avloppsledningar

Styrelsen har nu fått resultatet av den besiktning av de avloppsledningar som löper under våra fastigheter. Resultatet pekar tyvärr på att i stort samtliga av dessa ledningar har partier som kräver åtgärd i närtid.

Skadorna beror på att vissa partier av dessa rör är i gjutjärn och är på sina ställen hårt angripna av rost. I det fall ett sådant stickrör brister får de omfattande konsekvenser eftersom det då gör en renovering genom relining omöjlig och att man istället behöver göra långt mer omfattande och kostsamma åtgärder.

Styrelsen utreder nu olika alternativ kring åtgärder och är i färd med att ta upp offerter för olika åtgärdsförslag.

 Elprisstöd

Inga besked finns om när eller hur eventuellt elprisstöd betalas ut till bostadsrättsföreningar. Styrelsen utreder i samråd med HSB bästa sättet att hantera stödet när det väl kommer. I ljuset av det vi hittills sett från det stöd som redan betalats ut till privatpersoner samt våra preliminära beräkningar baserat på föreningens elförbrukning under den aktuella perioden handlar det om ganska blygsamma summor. Styrelsen återkommer om detta när vi vet mer om det eventuella stödets utformning.

 Grindarna

Den långdragna installationen av låssystemet till grindarna till är nu på upploppet och systemet som inkluderar grindarna till innergårdarna ska snart sättas i drift. Styrelsen kommer gå ut med information i god tid innan detta sker. 

·       Grindarna till innegårdarna kommer vara öppna 06.00 - 19.00 för att möjliggöra inpassering till förskolorna men samtidigt begränsa trafiken kvälls- och nattetid.  

·       När grindarna är låsta sker inpassering med samma bricka som används till portar och övriga grindar.

·       Utpassering är alltid möjlig med utpasseringshandtaget på grindens insida.

·       Samtliga föreningens gårdsgrindar som öppnas med bricka kan öppnas av alla medlemmars inpasseringsbrickor.

·       Styrelsen utreder installation av grindöppnare på vissa grindar för att öka tillgängligheten för personer med särskilda behov.

Garaget

En mer omfattande renovering av garaget är planerad till de kommande åren. Mindre renoveringsinsatser kommer inledas under våren för att laga sådant som är av mer akut karaktär.

Valberedningen

Som tidigare anslagits så arrangerar valberedningen ett möte torsdagen den 23 februari i föreningslokalen Segelflygtsgatan 18, klockan 18.30. Är man intresserad av att engagera sig i ett förtroendeuppdrag i föreningen så är det bra tillfälle att få information om vad det innebär samt anmäla eventuellt intresse.

Motioner till stämman

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att eventuella motioner ska vara styrelsen till handa senast den 28 februari.

Medlemsmöte

Som tidigare meddelats kommer medlemsmöte anordnas den 30 mars klockan 19.00. Medlemsmöten är tänkta som forum för information och diskussion och alla föreningens medlemmar är välkomna. Separat kallelse med information om lokal kommer meddelas framöver samt anslås i portarna.

Det nya soprummet

Styrelsen vill påminna om att det nu finns två återvinningsrum.

·       Rum 1: glas, plast, metall, övriga mindre grovsopor, elsopor etc.

·       Rum 2:  papper, kartong och tidningar

Styrelsen vill samtidigt påminna om att det är förbjudet att lämna färg, kemikalier och dylikt samt större avfall som inte är tillåtet samt att dessa rum är kameraövervakade.

Nästa styrelsemöte

Styrelsen sammanträder nästa gång den 15 mars. Medlemmar är alltid är välkomna att träffa styrelsen för att ställa frågor eller lämna synpunkter innan varje ordinarie styrelsemöte 18.30-19.00.

 Finns frågor om något i detta nyhetsbrev eller något annat som har med vår förening att göra så tveka inte att kontakta styrelsen styrelsen@brfsegelflygaren.se

 

 Bästa hälsningar

 

 Styrelsen, Brf Segelflygaren