Nyhetsbrev från styrelsen mars

19 mars 2023

 Nyhetsbrev 19 mars, Brf Segelflygaren

 Motioner

Styrelsen vill tacka de medlemmar som inkommit med motioner till årsmötet. Motionerna skickas ut tillsammans med övriga handlingar inför stämman så att föreningens medlemmar kan ta ställning till dessa.

Solceller på garagets tak

Styrelsen har beslutat att ingå ett avtal med Ever Energy om ett abonnemang på solceller som kommer placeras på garagets tak. Detta är att betrakta som ett pilotprojekt som sedan kommer utvärderas vid eventuell utbyggnad av solceller till föreningens övriga tak.  I nuläget har övriga tak bedömts inte vara hållfasta nog för att bära solcellsanläggningar utan skulle behöva renoveras innan ytterligare solceller kan bli aktuellt. Styrelsen noterar samtidigt att den tekniska utvecklingen på detta område är snabb och att dagens solceller är lättare och smidigare än tidigare generationer.

 Renovering av avloppsledningar

Arbetet med att utreda åtgärder för renovering av våra avloppsrör fortgår.

Styrelsen har för närvarande begärt in offerter på relining av avloppsledningar som löper under våra fastigheter samt av de stammar som går upp i husen.

Eftersom en renovering av stickledningarna som går under husen skulle innebära stor påverkan på boende med avstängt vatten och avlopp under perioder utreder styrelsen om det skulle vara en bra idé att samtidigt renovera stammarna.

Vi vet att stammarna är i gott skick men att ett stambyte ändå skulle kunna komma att bli aktuellt inom en tioårsperiod. Om vi skulle kunna renovera stickledningarna under husen och samtidigt renovera stammarna, och därmed förlänga deras livslängd med flera decennier, kan det finnas både praktiska och ekonomiska fördelar med det.

Styrelsen inväntar att de vidtalade firmorna ska räkna klart på offerterna och kommer sedan att ta beslut utifrån det.

 Elpris och elprisstöd

Det pris som vi medlemmar betalar för elen kommer justeras i förhållande till marknadspriset var tredje månad. HSB skickar ut fakturor till medlemmarna för tre månader i taget. Inför varje sådan faktureringsperiod justerar styrelsen elpriset som hamnar på fakturan baserat på vad föreningen betalat till leverantör (samt fasta nätavgifter) under den pågående tremånadersperioden.

 Fortfarande har inga besked kommit om när eller hur eventuellt elprisstöd betalas ut till bostadsrättsföreningar. HSB inväntar också dessa besked innan de kommer med råd och stöd i frågan.  

Styrelsen återkommer om detta när vi vet mer om det eventuella stödets utformning.

  Grindarna

Som många säkert lagt märke till så togs inte låssystemet i drift på det datum som tidigare annonserats. Vi har nu fått besked från låsfirman att detta kommer ske måndagen 20 mars. Följande kommer då gälla:

 •  Grindarna till innegårdarna kommer vara öppna 06.00 - 19.00 för att möjliggöra inpassering till förskolorna men samtidigt begränsa trafiken kvälls- och nattetid.  
 • När grindarna är låsta sker inpassering med samma bricka som används till portar och övriga grindar.
 • Utpassering är alltid möjlig med utpasseringshandtaget på grindens insida.
 • Samtliga föreningens gårdsgrindar som öppnas med bricka kan öppnas av alla medlemmars inpasseringsbrickor.  

Valberedningen

Som tidigare meddelats så har valberedningen mottagit totalt 15 nomineringar till förtroendeuppdrag i föreningen. Lista på de kandidater som valberedningen förslår skickas ut till medlemmarna tillsammans med årsredovisning och övrigt material inför stämma och årsmöte. 

Föreningsdag 

Vårens föreningsdag är planerad till söndagen den 21 maj, 10-14. Det kommer finnas en container på plats för grovsopor, vi kommer grilla korv och styrelsen är på plats. Information om detta kommer anslås närmare datumet. 

 Medlemsmöte

Som tidigare meddelats kommer medlemsmöte anordnas den 30 mars klockan 19.00 i Skarpnäcks kyrka. Medlemsmöten är tänkta som forum för information och diskussion och alla föreningens medlemmar är välkomna.

 Brandsäkerhet: brandvarnare i lägenheten

Brandvarnare är ett av de viktigaste verktygen för att skydda mot brand. Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att se till att brandvarnare är uppsatta i lägenheten och att dessa fungerar.

 Föreningen har köpt in ett antal brandvarnare och kommer dela ut dessa till de medlemmar som önskar på medlemsmötet den 30 mars.

Information från samfälligheten som driver sopsugen: Påminnelse om sopnedkasten

Hanteringen av hushållsavfall i Skarpnäck, inklusive i vår förening, sker genom sopsugen. Soporna som slängs i sopnedkastet transporteras genom ett system av rör under gatorna till en gemensam anläggning.

 Som många vet var den anläggningen under en längre tid trasig och renoverades sedan för stora belopp. Samfälligheten SOPSAM driver sopsugen och där är brf segelflygaren medlem.

SOPSAM har skickat ut följande information och påminnelser om vad vi behöver tänka på för att systemet ska fortsätta fungera så att skador och driftstopp ska undvikas:

 • Använd plastpåsar – släng inte lösa sopor i sopschaktet.
 • Stoppa inte för mycket sopor i plastpåsarna – undvik överfull påse.
 • Knyt plastpåsen ordentligt med dubbelknut. 

Det som utgör största risken för att få stopp i nedkastet:

 • Kartonger (till exempel pizzakartonger)
 • Käppar, pinnar eller annat som kan lägga sig över ventilmynningen och orsaka stopp 

Utöver detta är det strikt förbjudet att slänga ner:

 • Glas- och porslin.
 • Sten- och metallföremål.
 • Vätskefyllda kärl. 

 Årsmöte och stämma

Föreningens stämma äger rum onsdagen den 17 maj i Skarpnäcks kyrka. Separat kallelse kommer anslås och allt material skickas till medlemmarna inom de tidsramar som anges föreningens stadgar.

 Nästa styrelsemöte

Styrelsen sammanträder nästa gång den onsdagen den 19 april. Medlemmar är alltid är välkomna att träffa styrelsen för att ställa frågor eller lämna synpunkter innan varje ordinarie styrelsemöte 18.30-19.00.

 Finns frågor om något i detta nyhetsbrev eller något annat som har med vår förening att göra så tveka inte att kontakta styrelsen styrelsen@brfsegelflygaren.se

  Bästa hälsningar

  Styrelsen, Brf Segelflygaren