På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Sopsam - Uppdatering

04 januari 2021

Angående den rådande situationen

Under perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder oss till er, samtliga delägare, med uppmaning om att sprida följande information till sina boende, anställda, kunder och leverantörer:

Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda. Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl. Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket. Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp. Vuxna och friska ska hjälpa äldre och rörelsehindrade. Alla ska hjälpas åt att hålla det städat och fint där man bor eller jobbar.  

Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner – samma regler som gäller – inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna. Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren. Blanda inte ihop fraktionerna.

Håll det rent och fint i miljöstugorna. Det är vår gemensamma sak att värna för vår stadsdel, vår boendemiljö och vår ekonomi.

Angående sopsugsanläggningen

Sopsams styrelse har enhälligt beslutat att sätta all fokus på att inför kommande årsstämman ta fram förslag för renovering av sopsugsanläggningen. Beslutet grundar sig på 3 separata utredningar. Två juridiska, och en teknisk. De juridiska har utrett möjligheterna att ändra anläggningsbeslutet, alternativt upplösa samfällighetsföreningen, medan den tekniska har kartlagt möjligheterna till alternativa sophanteringslösningar i Skarpnäck.

De slutsatser som utredarna kommit fram till kunde sammanfattas enligt följande:
Möjligheten att få anläggningsbeslutet upphävt är begränsad, särskilt om det finns fortsatt behov för flera fastigheter medan annan lösning för dessa fastigheter inte är möjlig. Ändringar av anläggningsbeslutet är möjliga om synnerliga skäl föreligger och om samtliga delägare är överens. Om delägarna inte är överens så krävs en både dyr och långdragen omprövningsprocess. 

I och med att stadsdelen är planerad och byggd för stationär sopsug som insamlingssystem så finns det begränsade möjligheter att ersätta det med andra system. Olika kvarter har olika förutsättningar men för de flesta skulle konsekvenserna bli negativa (orimligt långa avstånd för avfallslämnare, betydligt fler tunga transporter i området, riskabla hämtningsförhållanden samt höga anläggnings- och driftkostnader).

Inte heller mobil sopsug kan sägas utgöra ett bra alternativ på grund av de höga anläggningskostnaderna. Konsulternas bedömning blev därför att rimliga alternativ till stationär sopsug saknas. Det fattade beslutet innebär att det råder handlingsberedskap och attprojekteringsarbetet har startat.

Under projekteringsarbetet kommer extern konsulthjälp att upphandlas. Samtidigt pågår en översyn av samtliga befintliga kontrakt inklusive grovsopsavtalet med Bodab. Tre arbetsgrupper har bildats – den ekonomiska, den tekniska och den administrativa. Arbetsgrupperna kommer att hantera den löpande verksamheten inklusive information till medlemmarna.

En av de centrala frågorna är finansieringen – vi utreder olika alternativ och återkommer med förslag när dessa har utformats. Dock kan vi redan nu säga som det är att det kommer behövas ägartillskott, vilket innebär att kostnaden för renoveringen kommer att belasta samtliga medlemsorganisationer.

Slutordet

Avslutningsvis vill vi påminna om att det omfattande haveriet har drabbat hela vår stadsdel och att några snabba och enkla lösningar varken finns eller har funnits men att vi nu gör så gott vi kan och att vi vill uppmana alla andra att göra så gott de kan för att minska de negativa effekterna. Vi ska klara av den här situationen. Till dess är vårt syfteatt i ett samarbete med er skapa så god miljö som möjligt under de rådande omständigheterna.

Staket
01 december 2020