Ordningsreglar och boendeinformation

Att bo med bostadsrätt Innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper onödiga kostnader. För trivas - det vill vi alla

Allmänt

Vår förening bildades 1975 och består av 256 lägenheter som med tillhörande markområden och servicelokaler ägs och förvaltas gemensamt av föreningens medlemmar. Dock ägs och förvaltas vägen från centrum och upp genom området av Sollentuna kommun liksom vägen utanför gavlarna på Lomvägen 33 och 43. Gångvägen vid skolan utmed Lomvägen 29-33 tillhör också kommunen.

Föreningens verkställande organ är dess styrelse. Vid årsstämman, som vanligtvis hålls i april, redogör den sittande styrelsen för det gångna årets verksamhet. Medlemmar har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. Styrelsen bearbetar och utreder de inkomna motionerna samt föreslår stämman förslag till beslut. På stämman kan endast inkomna motioner och de av stadgarna stipulerade punkterna behandlas. Styrelsens aktuella sammansättning framgår av anslag i husentréerna. Anslaget upplyser också om expeditions- och telefontider till HSB's förvaltningskontor samt felanmälan.

Ordningsreglerna gäller inte bara bostadsrättshavaren. Detta gäller även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare Du anlitat som också omfattas av reglerna.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. I sådana fall får Du först en tillsägelse, sedan en skriftlig varning och, om rättelse fortfarande inte har skett, en anmodan att avflytta. Följer inte bostadsrättshavaren denna anmodan blir nästa steg uppsägning och tvångsförsäljning.

Läs gärna även föreningens stadgar, då framförallt Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.