Regler för Reparation och Underhåll

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av lägenhet

Allmänt

Mindre förändringar får göras i lägenheten efter egna önskemål. Du får till exempel måla, tapetsera, sätta upp nya skåp, eller byta ut vitvaror i köket. Om Du planerar större ingrepp måste du söka tillstånd hos styrelsen. Med större ingrepp menas bl.a. sådant som påverkar väggar som är bärande i huskroppen samt ombyggnad av badrum eller kök. Ansökningsblanketter för köksrenovering hittar Du under fliken https://www.hsb.se/stockholm/brf/sjohasten/blanketter/

Originalmattorna i hall, sovrum och kök (gäller inte våtrum, bad/dusch) kan ha ett skikt på undersidan som påminner om papper. Detta skikt innehåller höga halter av asbest. Rekommendationen är att mattorna får ligga kvar vid renovering, t.ex. vid läggning av nya mattor eller parkett eftersom mattorna då inte utgör någon fara. Om mattan rivs måste detta utföras enligt reglerna för hantering av asbesthaltigt material med speciell hänsyn till hantverkares och kringboendes hälsa.

Samtliga större ingrepp samt el- och VVS-arbeten skall utföras av fackman, i övrigt gäller att det skall utföras fackmannamässigt. Det är förbjudet att förändra ventilation, värme-, el- och VVS-system. Observera att spisfläkt måste vara av styrelsen godkänd typ och får inte kopplas direkt till ventilationssystemet (se Spisfläkt). Tänk på att vissa arbeten kan kräva byggnadslov. Detta söks i så fall av föreningen men Du får själv stå för kostnaderna.

Ansvarsfördelningen mellan medlemmarna och föreningen

Bostadsrättsinnehavarens (medlemmens) ansvar anges i föreningens stadgar, § 31. Bostadsrättsföreningens ansvar anges i föreningens stadgar, § 32. Föreningens stadgar finns på föreningens hemsida under fliken Föreningen.

Regler vid renovering av badrum

Ansökningsblanketter för badrumsrenovering hittar Du under fliken "Blanketter". Ansökan lämnas till styrelsen på Lomvägen 33, märk kuveret Styrelsen i Brf Sjöhästen, Ansökan om bygglov! Styrelserummet ligger i BV av huset.

Golvbrunn

Det är inte tillåtet att bila upp golv i badrum för att flytta på avlopp och golvbrunn. Vid renovering av badrum har vi som krav att det ska finnas en godkänd golvbrunn. Därför vill vi att Du kontaktar styrelsen när Du planerar en badrumsrenovering. Arbetet för brunnbyte beställs av styrelsen och kostnaden för detta står föreningen för.

Radiatorer

Alla radiatorer i lägenheten måste finnas kvar. Det går däremot att byta ut radiatorn i badrummet mot en vattenburen handdukstork ansluten till husets uppvärmningssystem. Alternativet är att byta till en vattenburen handdukstork med extra el-funktion. Vi kan även beställa detta arbete dock mot betalning.

Ventilation

Vid t.ex. sänkning av tak får ventilationsluckan inte gömmas, inte heller flyttas. Detta gäller även ventilationsluckan i köket.

Tröskel/Översvämningsskydd

Det måste finnas en ordentlig tröskel (översvämningsskydd) i badrummet.

El & VVS

El- och VVS-arbeten måste utföras av behörig fackman och vid byte av badrummets ytskikt ska arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Badrumsslits

Vid renovering av badrum måste även golvpartiet i slitsen lutas och fuktspärras. Även en s.k. "Skvallerrör" måste installeras i botten av slitsen. Känner inte din hantverkare till detta, kan du kontakta styrelsen för vägledning. (Skvallerrör är en öppning vid golvet i slitsen som tillåter vatten från en eventuell vattenskada i slitsen att rinna ut och möjliggör att skador kan upptäckas i tid utan att andra lägenheter/derar av fastigheten skadas)

Vattenavstängning/"ballofix"

Text under redigering. Vid akut behov, kontakta styrelsen/jour..

Inpektionslucka

Det är krav på inspektionsluka utrustad med vattenavstängning vid renovering av badrum. Detta kan antingen monteras i badrum alternativt bakom slits i närliggande rum t.ex. klädkammaren.

Entrédörr/ytterdörr

Denna dörr inkl. lås m.m. är medlemmens ansvar att underhålla. Se vidare föreningens stadgar, § 31, punkt 5. Ny entrédörr/ytterdörr ska till utseende och färg överensstämma med andra entré/ytterdörrar i huset.

Skador

Om Du orsakar skada på vägg som är bärande i huskroppen, bilar genom golv och ledningar som medför skada hos granne, så kommer föreningen debitera Dig för kostnaderna för reparationen av skadan. Vid större ombyggnation som utförts utan tillstånd från föreningen debiteras ett vite på 5000 kr.

Informera grannarna

Det är lämpligt att Du vid varje större renovering informerar dina grannar. Om Du utför arbeten på balkong eller loftgång, meddela grannarna nedanför så att dessa inte störs av t.ex. nedfallande damm.

Uteplats

Du måste söka tillstånd hos styrelsen om Du avser att bygga staket vid Din uteplats på entrésidan. Detta gäller även för att bygga uteplats på husets baksida. Framsidans staket måste då byggas framför samtliga entréer i huset varför husets alla berörda lägenhetsinnehavare först måste godkänna byggnationen. Regler och ansökningsblanketter för bygge av uteplatser finns under fliken
https://www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/sjohasten/blanketter/