Ventilation och åtgärder vid VMA

En kortfattad beskrivning av ventilationssystemet i våra fastigheter och hur Du ska agera vid ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

For information in English, please go to the bottom of this page!

Ventilation

I Brf Sjöhästen så har vi ventilation genom frånluftsfläkt med självdrag, vilket innebär att det finns en fläkt som ventilerar ut luften från lägenheterna och att ny luft istället kommer in i huvudsak genom ventiler, men till viss del även genom springor som kan finnas.

Öppningen för frånluftsfläktventilation sitter i badrummet resp. köket (bakom fläkten).

I normalfallet skall ventilationsluckor och ventiler vara öppna för att generera en god luftcirkulation och bra inomhusmiljö. Stänger man luckor eller ventiler så innebär det att man kan få ett undertryck i lägenheten. Detta kan medföra bl.a. att dålig lukt kan tränga in från omgivande lägenheter/lokaler.

Åtgärder vid VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Ett VMA sänds alltid i radio och TV, bland annat i Sveriges Radio, SVT och TV4. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). SMS meddelanden kan också sändas till de mobiltelefoner som befinner sig i det aktuella området.

Om det av myndigheter utfärdas ett s.k. ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) som gäller vårt område och som innehåller en uppmaning om att stänga fönster och ventiler så skall man:

1.     Stänga alla ventilationsluckor och ventiler
Ventiler sitter ovanför vissa av fönstren och ser ut som ett avlångt galler. Dessa stängs genom dra gallerkåpan i sidled. Detta stänger till ventilen till största delen. Vill man stänga ventilen helt så kan man enklast ta en tillräckligt stor plastpåse (den skall täcka hela ventilen) och tejpa fast denna runt om ventilen.
 

2.     Stänga till frånluftsutgången så mycket som det går. Detta görs genom att vrida den runda i mitten motsols så långt det går.
 

3.     Lyssna på Sveriges Radio P4.

Glöm inte att återställa ventilationen på alla punkter så snart larmet är avblåst.


Ventilation

In our Tenant-Owners' Association we have ventilation through an exhaust fan with natural draft, which means that there is a fan which sucks the air out of the apartments while fresh air is entering mainly through valves but also partly through cracks that might be there.

Openings for the exiting air are located in the bathroom and in the kitchen (behind the fan above the stove).

Normally the ventilation hatches and valves are open to bring about a good circulation of air and a pleasant indoor environment. If the hatches or valves are closed it means that one may get a vacuum in the apartment. This may for instance result in a bad smell which could penetrate your apartment from surrounding apartments/other premises.

Measures to be taken when a “VMA” (important message to the public) is issued

A “VMA” is always communicated by radio and TV, including the Swedish Public Radio service, SVT and TV4.. Sometimes outdoor sirens are also activated and SMS messages are sent to cellular phones being in the affected area.

If the authorities are issuing a so called VMA which pertains to our area and which contains an exhortation to close windows and vaults, you shall:

1.     Close all ventilation hatches and valves.
The valves are located above some of the windows and look like an oblong grid. They are closed by moving the grid cover sideways. This will close most of the valve. To completely close the valve the simplest thing is to take a plastic bag which is sufficiently large (it should cover the valve completely) and use sticky tape to keep the plastic in place.

2.     Close the exit air openings as much as possible. This is achieved by turning the round part in the middle counterclockwise as far as possible.

 

3.     Tune in and listen Swedish Radio P4.

Don’t forget to restore the ventilation completely as soon as the alert is called off.