Föreningsstämmor

Motioner
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Röstning
På föreningsstämma har varje medlem en röst.
- Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst.
- Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Om du inte kan komma själv
Du kan ge en fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem.

Protokoll
Protokoll från de senaste föreningsstämmorna - se nedan.