K-märkta fastigheter

Det kom ett brev från Stockholms stadsmuseum: ”Ni äger en K-märkt fastighet!”

”För att värna om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse har Stockholms stadsmuseum länge arbetat med att klassificera stadens byggnader. Genom att definiera och beskriva de enskilda husens kulturhistoriska värde kan dessa tillvaratas när byggnader byggs om och rustas upp eller när nya byggnader uppförs i äldre miljöer. Stadsantikvarien och kulturmiljöenheten på Stadsmuseet ansvarar för klassificeringen som används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bl. a. i samband med detaljplanering och bygglovsprövning.

Fastigheter med bebyggelse klassificeras i fyra kategorier med hänvisning till deras kulturhistoriska värde och redovisas på kartor och register med färgerna blått, grönt, gult och grått. Klassificeringen omfattar hela fastigheten.”

”Nu pågår en inventering och klassificering av ytterstadens bebyggelse. Det har då framkommit att bl.a. Era fastigheter Minneberg 1-6, som tillhör brf Tangen har ett betydande värde som motsvaras av den näst högsta klassen grönt. Detta innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.”

”Kulturhistorisk motivering och karaktärisering
av Minneberg”
”Bostadsområdet Minneberg uppfördes i mitten av 1980-talet. Den tidstypiska postmodernistiska stadsplanen med symmetri, siktaxlar, platsbildningar och fondmotiv är ritad av arkitekt Jan Inghe-Hagström. Rumsgestaltningen och byggnaderna med sin detaljrikedom står för ett synsätt där den yttre rumsgestaltningen betonas lika väl som den enskilda bostaden. Minneberg är ett av de främsta exemplen på ett enhetligt postmodernistiskt område i Stockholm.”

Klicka på länken nedan, så får du veta mer om K-märkning och Minneberg.