Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Andrahandsuthyrning – så funkar det

Den 1 juli 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Synen på skäl för uthyrning har blivit något mer generös och bostadsrättsföreningen får möjlighet att ta ut en avgift av den som hyr ut. Det går endast att ta ut avgiften för andrahandsupplåtelse om det följer av stadgarna.
Illustration: David Karlström

Lagstiftaren har haft för avsikt att synen på bostadsrättshavarens skäl för andrahandsupplåtelse ska vara mer generös. Lagtexten har ändrats till att det krävs ”skäl”, inte som tidigare ”beaktansvärda skäl”.

Exempel på två situationer där bostadsrättshavaren nu bör kunna få tillstånd för att upplåta lägenheten i andra hand är när bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten i andra hand till en närstående person eller under en övergångsperiod om normalt max ett år om bostadsrätten är svårsåld.

Nu, liksom tidigare, krävs det alltid att tillstånd söks av styrelsen. Ingen förändring beträffande bostadsrättsföreningens befogade anledning att vägra tillstånd har gjorts.

Lagändringen innebär också att bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av den bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften har ett maxtak om 10 % av prisbasbeloppet per år. Om bostadsrätten endast hyrs ut under en del av ett år ska avgiften anpassas efter detta. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs att det anges i bostadsrättsföreningens stadgar.

Den bostadsrättshavare som inte sköter betalningen av avgiften för andrahandsupplåtelse riskerar att få sin bostadsrättslägenhet förverkad. Om försummelsen endast är av ringa betydelse eller om betalning sker inom återvinningsfristen kan nyttjanderätten till bostadsrätten inte förverkas.

Om en bostadsrättsförenings stadgar inte överensstämmer med lagtext gäller alltid lagtexten. För att bostadsrättsföreningen som idag inte har skrivelsen om avgift för andrahandsupplåtelse ska få ta ut avgiften krävs det att stadgarna ändras. I version 4 och framåt av HSB Normalstadgar 2011 finns det möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse. Beslut om stadgeändring måste alltid tas på två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den första stämman krävs enkel majoritet och vid den andra stämman krävs kvalificerad majoritet (2/3 majoritet). Bostadsrättsföreningen kan även ändra stadgarna vid en stämma till antalet. Det krävs dock att samtliga röstberättigade deltar på stämman och röstar för förslaget.

Hyra ut genom Airbnb?

Populära tjänster som Airbnb förändrar förutsättningarna runt andrahandsuthyrning. I en dom nyligen (våren 2016) likställs tjänsten med hotellverksamhet, och inte andrahandsuthyrning. Läs mer om hur det fungerar.