Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Din bostadsrättsförening har allt att vinna på medlemskap i HSB

Medlemskapet för din bostadsrättsförening ger trygghet och bra stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. Med medlemskapet kommer dessutom den viktigaste fördelen, den erfarne HSB-ledamoten som är ett stöd i styrelsearbetet. HSB har ett omfattande utbildningspaket och sakkunnig rådgivning som är skräddarsydd för ert arbete. Utöver det får ni dessutom tidningen HSB Uppdraget och kan utnyttja de många samarbetsavtal som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer. Listan kan göras lång, ni har allt att vinna på medlemskapet!

Ett medlemskap i HSB ger föreningens styrelse och bostadsrättshavare många fördelar. Genom stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och förvaltning får din förening alla verktyg för ett tryggt och bra boende. Efter 90 år i branschen kan vi garantera hög kvalité på våra tjänster, kunskap och service.

Detta får din bostadsrättsförening som medlem i HSB

  • HSB-ledamot
  • Juridisk rådgivning
  • Erbjudanden & samarbetsavtal
  • Utbildningar och stöd
  • Påverka
  • Trygghet

Vill du ansöka om medlemskap för er brf?

Välkommen att beställa trycksaker och profilmaterial från HSBs profilbutik!

Behandling av personuppgifter hos HSB

HSB behandlar personuppgifter och det är viktigt att det sker på ett korrekt och effektivt sätt samtidigt som du som enskild tillförsäkras att din personliga integritet skyddas. Vi vill härmed informera dig om vår behandling av dina personuppgifter i HSB.

Behandling av personuppgifter hos HSB

Personuppgiftsansvarig är den Bostadsrättsförening som du är medlem eller förtroendevald i och som du lämnat dina personuppgifter till. Kontaktuppgifter hittar du på HSB Värmlands hemsida; www.hsb.se/varmland/

HSBs personuppgiftsbehandling följer Dataskyddsförordningen[1].

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som HSB kan komma att behandla är exempelvis namn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, e-postadress och sådana uppgifter som behandlas till följd av ditt medlemskap eller annat uppdrag för HSB. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid.

Behandling av personuppgifter

HSB behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet eller för det ändamål du lämnat dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna behandlas vidare för att tillhandahålla dig information, tjänster, förmåner samt erbjudanden relaterade till HSBs verksamhet. Härutöver behandlas personuppgifterna för statistiska ändamål av HSB och samarbetspartners.

Detta innebär exempelvis att HSB behandlar dina personuppgifter för att du ska få relevant information från HSB såsom exempelvis medlemstidningar, erbjudanden och att HSB kan göra undersökningar i syfte att förbättra vår verksamhet etc.

HSB kommer att bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

HSB kommer inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. HSB kommer inte heller behandla genetiska uppgifter (DNA) eller biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) för att entydigt identifiera en fysisk person.

Utlämnande av personuppgifter

HSB kan komma att inhämta, tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter från och till bolag/föreningar inom HSB och våra samarbetspartners, för att erbjuda tjänster och utföra behandling enligt ovan.

HSB har även serviceavtal med tredje parter som behandlar personuppgifter för HSBs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta efter medlemskapets upphörande för att följa upp exempelvis ditt utträde som medlem eller så länge du har åtaganden gentemot HSB, såvida inte annat följer av lag.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros HSB behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och mot förstöring av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till den personuppgiftsansvarige att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmark­nadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till personuppgiftsansvarig om du i övrigt inte vill ta emot marknadsföring.

HSB kommer vidta alla rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller radera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Du har enligt Dataskyddsförordningen[2] rätt att kostnadsfritt få närmare informa­tion om vilka personuppgifter HSB har registrerade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kon­takta din regionala HSB-förening.

Du har också rätt att inge klagomål mot Bostadsrättsföreningens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.[1] Träder i kraft den 25 maj 2018, fram till dess gäller personuppgiftslagen.

[2] Träder i kraft den 25 maj 2018, fram till dess gäller personuppgiftslagen och fram till dess har du rätt att, efter skriftlig begäran, få ett kostnadsfritt utdrag en gång per år.

Kontakta medlemsansvarig