På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Din bostadsrättsförening har allt att vinna på medlemskap i HSB

Medlemskapet för din bostadsrättsförening ger trygghet och bra stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar. Med medlemskapet kommer dessutom den viktigaste fördelen, den erfarne HSB-ledamoten som är ett stöd i styrelsearbetet. HSB har ett omfattande utbildningspaket och sakkunnig rådgivning som är skräddarsydd för ert arbete. Utöver det får ni dessutom tidningen HSB Uppdraget och kan utnyttja de många samarbetsavtal som HSB förhandlat fram med utvalda leverantörer. Listan kan göras lång, ni har allt att vinna på medlemskapet!

Ett medlemskap i HSB ger föreningens styrelse och bostadsrättshavare många fördelar. Genom stöd och vägledning i frågor som rör lagstiftning, föreningskunskap och förvaltning får din förening alla verktyg för ett tryggt och bra boende. Efter 90 år i branschen kan vi garantera hög kvalité på våra tjänster, kunskap och service.

Välkommen att beställa trycksaker och profilmaterial från HSBs profilbutik!

Behandling av personuppgifter hos HSB

HSB behandlar personuppgifter och det är viktigt att det sker på ett korrekt och effektivt sätt samtidigt som du som enskild tillförsäkras att din personliga integritet skyddas. Vi vill härmed informera dig om vår behandling av dina personuppgifter i HSB.

Behandling av personuppgifter hos HSB

Personuppgiftsansvarig är den Bostadsrättsförening som du är medlem eller förtroendevald i och som du lämnat dina personuppgifter till. Kontaktuppgifter hittar du på HSB Värmlands hemsida; www.hsb.se/varmland/

HSBs personuppgiftsbehandling följer Dataskyddsförordningen[1].

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som HSB kan komma att behandla är exempelvis namn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, e-postadress och sådana uppgifter som behandlas till följd av ditt medlemskap eller annat uppdrag för HSB. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid.

Behandling av personuppgifter

HSB behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet eller för det ändamål du lämnat dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna behandlas vidare för att tillhandahålla dig information, tjänster, förmåner samt erbjudanden relaterade till HSBs verksamhet. Härutöver behandlas personuppgifterna för statistiska ändamål av HSB och samarbetspartners.

Detta innebär exempelvis att HSB behandlar dina personuppgifter för att du ska få relevant information från HSB såsom exempelvis medlemstidningar, erbjudanden och att HSB kan göra undersökningar i syfte att förbättra vår verksamhet etc.

HSB kommer att bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

HSB kommer inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. HSB kommer inte heller behandla genetiska uppgifter (DNA) eller biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) för att entydigt identifiera en fysisk person.

Utlämnande av personuppgifter

HSB kan komma att inhämta, tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter från och till bolag/föreningar inom HSB och våra samarbetspartners, för att erbjuda tjänster och utföra behandling enligt ovan.

HSB har även serviceavtal med tredje parter som behandlar personuppgifter för HSBs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta efter medlemskapets upphörande för att följa upp exempelvis ditt utträde som medlem eller så länge du har åtaganden gentemot HSB, såvida inte annat följer av lag.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros HSB behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och mot förstöring av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till den personuppgiftsansvarige att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmark­nadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla till personuppgiftsansvarig om du i övrigt inte vill ta emot marknadsföring.

HSB kommer vidta alla rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller radera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Du har enligt Dataskyddsförordningen[2] rätt att kostnadsfritt få närmare informa­tion om vilka personuppgifter HSB har registrerade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kon­takta din regionala HSB-förening.

Du har också rätt att inge klagomål mot Bostadsrättsföreningens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.[1] Träder i kraft den 25 maj 2018, fram till dess gäller personuppgiftslagen.

[2] Träder i kraft den 25 maj 2018, fram till dess gäller personuppgiftslagen och fram till dess har du rätt att, efter skriftlig begäran, få ett kostnadsfritt utdrag en gång per år.

Kontakta medlemsansvarig