Informationsblad Augusti 2023

26 augusti 2023

/English will follow/

 

Höjd avgift parkeringsplatser

Med anledning av ett nytt tomträttsavgälldsavtal med Göteborgs Stad och vår investering i laddstoplarna kommer vi behöva höja priset på samtliga parkeringsplatser med 100kr per månad, det nya priset kommer att gälla från den 1:a januari 2024.

 

Elbilsladdning och laddstolpar

Alla som har anmält sitt intresse att använda de nya laddstolparna för att ladda bilen såväl som att använda motorvärmare kommer få mer information från vår leverantör Waybler om användning.

Om du missat anmäla ditt intresse vänligen skicka ett mail till styrelsen@tappangbg.se.

 

Elstödet

Styrelsen har nu ansökt om elstödet och blivit beviljad ungefär 377,000kr.

I samband med ansökan för elstödet inventerade styrelsen elförbrunkingen, debiteringen och kostnaderna under de senaste åren. Utspritt över perioden med IMD har föreningen debiterat ett lägre pris till medlemmarna än vad elen har kostat föreningen. Föreningen har därför gått back ungefär 400,000kr på elen de senaste två åren. Snittkostnad för föreningen har legat på 2,43kr/kwh och snittdebiteringen mot medlemmarna har varit 1,86kr/kwh.

Styrelsen har därför tagit beslutet att låta elstödet gå till föreningen för att hämta igen den kostnad föreningen betalat för elen.

 

Brandskydd

Ingenting får förvaras i trapphus eller förrådsgångar på grund av brandsäkerheten. Trapphuset är också en utrymningsväg och inte får innehålla föremål, till exempel barnvagnar, cyklar och dörrmattor, som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och blir oförmögna att ta sig ut på egen hand.

Vi ber er att se över om ni har någonting förvarat i trapphuset eller förrådsgångar och hänvisar att förvara de i våra uppmärkta förråd för barnvagnar och cyklar. Felplacerade föremål kan omhändertas.

 

Matavfallspåsar

De avfallspåsar som tidigare låg på Kapplandsgatan 26 hittar ni idag istället på Kapplandsgatan 18, samma innergård.

 

Välkommen på gårdsdag lördag 21 oktober!

Under gårdsdagen planerar vi att göra fint runt lekplatser, göra rent på träbänkar och trähus på gården, tvätta utemöbler, göra rent grillgaller samt grilla korv och fika tillsammans. Kl. 10 samlas vi utanför expeditionen, Kapplandsgatan 30 A, för genomgång av vad man kan hjälpa till med. Kl. 12:00 bjuder vi på korvgrillning och fika! I samband med gårdsdagen kommer även valberedningen att finnas på plats och informera om de förtroendeuppdrag som finns i föreningen.

Container kommer finnas för medlemmarnas förfogande på innegårdarna. Här kan du slänga möbler och grovsopor. Elavfallet som tidigare slängts på Kapplandsgatan 26 går även bra att slänga under gårdsdagen i separata containrar. Elavfall kommer löpande gå att slänga på gårdsdagarna två gånger om året. Containern kommer vara på plats redan fredagen och hämtas på måndagen.

 

Gratis yoga med Ashira

Vi är glada att kunna erbjuda våra medlemmar gratis yoga i vår föreningslokal. Den första lördagen i varje månad kl.10-10:45, är barn mellan 4-10år och föräldrar välkomna att ta del av en härlig barnyoga-klass. Kl. 11-12 hålls ett Yin/hatha pass för vuxna. Ashira är diplomerad lärare i barnyoga och bor i föreningen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Täppan

 

________________________

 

Parking Fee Increase

Due to a new ground lease agreement with the City of Gothenburg and our investment in charging stations, we will need to raise the parking fee for all parking spaces by 100 SEK per month. The new price will be applicable from January 1, 2024.

 

Charging Stations

All those who have expressed interest in using the new charging stations for charging their vehicles as well as for using engine heaters will receive more information from our supplier Waybler regarding usage.

If you have missed registering your interest, kindly send an email to styrelsen@tappangbg.se.

 

Electricity Support

The board has now applied for electricity support and has been granted approximately 377,000 SEK.

As part of the application for electricity support, the board assessed electricity consumption, billing, and costs over the past years. Spread over the IMD period, the association charged members a lower price than what electricity cost the association. Therefore, the association has been at a deficit of around 400,000 SEK for electricity over the past two years. The average cost for the association has been 2.43 SEK/kWh, while the average billing to members has been 1.86 SEK/kWh.

The board has therefore decided to allocate the electricity support to the association to cover the cost the association paid for electricity.

 

Fire safety

Nothing should be stored in stairwells or storage corridors due to fire safety regulations. Stairwells also serve as emergency exits and should not contain objects, such as strollers, bikes and doormats, that may hinder or impede evacuation. Even small items can lead to falls and obstruct evacuation in a smoke-filled stairwell.

We kindly ask you to review whether you have anything stored in stairwells or storage corridors and remind you to use our designated storage areas for strollers and bicycles. Misplaced items may be removed.

 

Food Waste Bags

The waste bags that were previously located at Kapplandsgatan 26 can now be found at Kapplandsgatan 18, on the same courtyard.

 

Join us for Yard Day on Saturday, October 21!

During Yard Day, we plan to spruce up the playgrounds, clean wooden benches and structures in the yard, wash outdoor furniture, clean grill grates, and have a barbecue and refreshments together. We will gather outside the office at Kapplandsgatan 30 A at 10 AM for an overview of tasks. At 12:00 PM, we will have a barbecue and refreshments! During Yard Day, the nomination committee will also be present to inform about trust assignments within the association.

Containers will be available for members on the courtyards. Here, you can dispose of furniture and bulk items. Electronic waste, previously disposed of at Kapplandsgatan 26, can also be disposed of in separate containers during Yard Day. Electronic waste can be disposed of twice a year on Yard Days. The container will be placed on Friday and collected on Monday.

 

Free Yoga with Ashira

We are pleased to offer our members free yoga in our community room. On the first Saturday of each month, from 10 AM to 10:45 AM, children aged 4-10 and parents are welcome to join a delightful children's yoga class. From 11 AM to 12 PM, there will be a Yin/Hatha class for adults. Ashira is a certified children's yoga teacher and resides in the association.

 

Warm Regards,
The Board of Brf Täppan