Styrelsen beviljar dig medlemsskap

En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar.

Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. ABDS:s föreningar har också som krav att den som avser att söka medlemskap ska äga och bosätta sig i föreningen 100%. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem i föreningen.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

För bostadsrättsföreningarna som tillhör ABDS har beslutanderätten om beviljande av medlemskap delegerats till förvaltaren. 

Beslut fattas efter att kompletta handlingar inkommet, handlingar som bl a kan styrka att sökande har ekonomisk möjlighet att betala månadsavgiften till den aktuella föreningen. Anställningsbevis, lönespecifikationer, borgensåtagande mm kan vara dokument som är aktuella.

Vill du köpa en bostadsrätt i någon av ABDSs bostadsrättsföreningar, be er mäklare lämnar att lämna en komplett ansökan till oss. Då går processen smidigare och snabbare.  De som arbetar utanför Sverige, kan föreningarna inte ta kreditansökan på, därför behöver dessa ansökningar kompletteras med ovanstående underlag.

Besluten grundas alltid på objektiv fakta, underlagen. Beslut grunas inte på antagande om framtida ekonomi.

Föreningarna tillämpar alltid tillsyn vid överlåtelser. Tilllsyn bokas via mäklaren genom HSB portalen alternativt Nabo portalen.