Allmänna ordningsregler Ögonlockets gemensamma fastighetsförvaltning

Allmänna ordningsregler Ögonlockets gemensamma fastighetsförvaltning
Version 2017-11-14
Samtliga 4 föreningar har enats om nedanstående allmänna bestämmelser:

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Lägenheten och föreningens övriga utrymmen får endast användas för avsett ändamål. Mindre ändringar av lägenheten får ske, men avsevärd förändring får endast utföras efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem.
Vid eventuell installation av disk- eller tvättmaskin i lägenheten, är bostadsrättshavaren betalningsansvarig för eventuella vattenskador.

Vid reparationsarbeten i lägenheten som medför störande oljud bör vicevärden underrättas i förväg

Vattenkranar får ej lämnas öppna, även om vattnet är avstängt.
Iakttag sparsamhet med vattnet.
Uppkomna fel på vattenkranar, wc-apparater eller ledningar skall omedelbart anmälas till fastighetskontoret.

Medlem som önskar hyra/låna ut sin lägenhet till annan person, har skyldighet att inhämta styrelsens tillstånd.

Vinds- och källardörrar skall alltid hållas låsta.

Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.

Dörrmattor får ej placeras i trapphuset utanför lägenhetsdörren då de försvårar städningen.

Husdjur får inte vistas lösa i trappor och källare eller inom föreningens områden.
Ägaren är ansvarig för att husdjur inte stör eller förorenar.

Bröd och matrester får ej kastas på marken för matning av fåglar då detta lockar till sig råttor.

Var aktsam om planteringar och övriga anläggningar. 

Allt otillbörligt uppehållande i trappor och entréer är förbjudet. 

Bollsparkning inom föreningens område får icke förekomma. 

Undvik att utöva musik, sång eller föra oljud så att grannarna störs.
En god regel är att speciellt dämpa radio och TV mellan kl. 22 och 06.
Itappning och tömning av badvatten bör undvikas mellan kl. 22 och 06.

Borrning i betongväggar och spikning är tillåtet vardagar 07-20 samt lördagar 08-17.
Borrning i betongväggar och spikning är helt förbjudet övriga tider samt söndagar och helgdagar.

Det är förälrarnas ansvar att se till att deras barn sköter sig och inte beter sig på ett sätt som strider mot dessa ordningsföreskrifter eller föreningens stadgar.

Medlem är ansvarig för den skada som genom vårdslöshet förorsakas föreningen.

Grannsämja är en värdefull klenod i den kooperativa bostadsrättsföreningen. Måna om den och var själv ett föredöme som god och vänlig granne.

2017-11-14

Styrelserna i: 

Brf Almedal, Kronetorp, Segevång och Västkusten