Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Allt du behöver veta inför årsstämman

På årsstämman fattas många viktiga beslut som rör en bostadsrättsförening. HSBs jurist Eva Sörqvist berättar vad styrelsen bör tänka på inför, under och efter stämman.

Inför stämman

1. Skicka ut kallelsen till föreningsstämman i rätt tid
Det är viktigt att vara noga med utformningen av kallelsen till stämman. Kallelse ska ske två till sex veckor innan förenings­stämman, enligt den senaste versionen av HSBs normalstad­gar. Tillsammans med kallelsen bör motionerna bifogas, liksom styrelsens svar på motionerna, och eventuellt stadgeförslag.

2. Kallelsen ska innehålla de ärenden som kommer behandlas på stämman
I kallelsen ska det tydligt framgå vilka ärenden som kommer att behandlas. Vid stadgeändringar ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring också framgå. Årsredovisningen bör skickas ut med kallelsen, men minimikravet är att den ska hållas tillgänglig senast två veckor före stämman. Vissa beslut kan behöva fattas på två stäm­mor. I sådana fall måste det som beslutades på första förenings­stämman redogöras för i kallelsen till stämma nummer två.

3. Stämmoordföranden och styrelseledamöter bör förbereda sig inför stämman
Se till att stämmoordförande får grundlig information om alla ärenden i förväg, så att hen kan förbereda sig och leda stämman på ett bra sätt. Även styrelsen bör vara förberedd och ha koll på vem som ska bemöta olika frågor.

4. Valberedningen kan planera för årets kompetensbehov 
Valberedningen arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningens stämma och har en viktig roll. Om valberedningen gör ett bra jobb, så blir det en bra styrelse. Ett tips till valberedningen är att göra upp en årsplan för hur den ska arbeta med att ta fram rätt kandidater till de olika posterna. Prata med den nuvarande styrelsen. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt i nuläget? Vilka behov har föreningen? Vilken kompetens behövs? Valberedningens förslag på kandidater och deras arvoden bör skickas ut i samband med kallelsen, så att medlemmarna får veta vilka som är nominerade till styrelsen.

grynfarb11122017_DSC8788.jpg

5. En bit mat och ett föredrag kan locka fler till stämman
Ibland är det svårt att få medlemmarna att prioritera årsstäm­man. Kanske är man trött efter jobbet och har varken tid eller lust att delta i ytterligare möten. Locka gärna med något att äta och kanske någon typ av föredrag som kan vara intressant för medlemmarna. Då blir deltagandet ofta högre och stämman en trevligare tilldragelse. Den är ju faktiskt ett utmärkt tillfälle att umgås och lära känna sina grannar.

Under stämman

6. Anteckna vilka som är närvarande
Anteckna alla som kommer till stämman och vilken kategori de tillhör: medlem, biträde, ombud, utomstående osv. Alla medlemmar har rätt att vara med på föreningsstämman. De får också ha med sig ett biträde eller använda ombud om de inte kan närvara.

7. Utomstående kan få delta om det beslutas enhälligt på stämman
Enligt den senaste versionen av HSBs normalstadgar får vem som helst vara biträde eller ombud. Ska däremot någon utomstående delta måste alla på stämman tycka att det är okej. Det ska beslutas enhälligt på stämman.

8. En medlem som ej betalat årsavgift har inte rösträtt
Det är viktigt att stämmoordförande är bra på att styra upp diskussioner och se till att alla kommer till tals. När det gäller röstning har varje medlem i bostadsrättsföreningen en röst. Om flera personer innehar en bostadsrätt gemensamt så har de endast en röst. För att ha rösträtt måste medlemmen ha betalat årsavgift.

9. Ha koll på vilken typ av majoritet som krävs vid olika beslut
Huvudregeln vid röstning är enkel majoritet – det vill säga den åsikt som får mer än hälften av rösterna gäller. Men ibland kräver lag eller stadgar kvalificerad majoritet. Det innebär att beslut behöver till exempel två tredjedelar av rösterna för att vara gällande. Det här är viktigt för styrelsen att ha koll på.

Efter stämman

10. Protokollet ska innehålla alla beslut och med vilken majoritet de har beslutats
Protokoll från föreningsstämman ska vara tillgängligt tre veckor efter stämman. Proto­kollet ska ange de beslut som fatta­des på stämman, och om omröstning skedde ska resultatet anges. Om ett beslut varit enhälligt är det viktigt att ange det i protokollet.

11. Anmäl ändringar av styrelse och stadgar till Bolagsverket
Glöm inte göra de registreringar till Bolagsverket som behöver göras efter stämman. Nya stadgar, nya styrelseleda­möter och revisorer samt vem som är bostadsrätts­föreningens ordförande är exempel på sådant som måste anmälas till Bolags­verket.

imageqe6gl.png
Eva Sörqvist, Förenings- och fastighetsjurist på HSB Riksförbund
Läs mer om HSBs juridiska rådgivning för bostadsrättsföreningar