På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Så belastar föreningen miljön

Genom framförallt energianvändning, vattenförbrukning, avfall och inköp
av tjänster är bostadsrättsföreningarnas miljöbelastning stor. Ett första
steg mot en klimatsmartare förening är att se över hur boendet belastar miljön.
Illustration: Andreas Bennwik

Energi

All energianvändning genererar i olika grad klimatpåverkan och kärnbränsleavfall samt påverkar biologisk mångfald. El i bostadshus produceras med vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, biobränslen och även fossila bränslen. Fjärrvärmen påverkar också utifrån vilken mix av bränslen som används lokalt. Detta är en god anledning till att ta miljöansvar och minska energianvändningen. Fjärrvärmens klimatpåverkan går att ta reda på från fjärrvärmebolaget eller svensk Fjärrvärme. Information om elens påverkan går att få från er elleverantör eller er HSB-­förening. Tvättstugan är ofta en förbisedd elslukare. HSB­-föreningar som ansluter sig till HSBs klimatavtal får mål att arbeta mot och kunskap om sin klimatpåverkan. Energioptimering är avgörande för att nå målen.

Rivningsavfall

Särskild hänsyn till miljö och arbetsmiljö bör tas när det gäller rivningsavfall. Detta för att undvika att farliga ämnen läcker ut i luft, vatten och mark. Vid rivning av fastighetsdelar, exempelvis vid stambyte, är materialinventering ett första nödvändigt steg. Entreprenörer ska följa gällande lagstiftning och branschriktlinjer.

Avlopp

Avloppsvatten kan vara spillvatten eller dagvatten. Spillvatten från disk, toaletter och dusch passerar alltid reningsverk innan det släpps ut i hav och vattendrag. Miljövänliga diskmedel, hygienprodukter och dylikt underlättar reningen. Kemikalier för exempelvis propplösning eller andra ändamål försvårar avloppsrening och belastar miljön. Även antibakteriella ämnen som finns i kläder och skor påverkar reningsprocessen negativt. Regn­ och smältvatten från tak, vägar och asfalterade ytor kan i äldre områden belasta avloppsledningar, reningsverk och närmiljö och kan resultera i översvämning i källare och liknande utrymmen. Alternativa arrangemang där dagvattnet infiltreras i marken avlastar avloppssystemet. Rör och ränndalsplattor kan bidra till positiva miljöeffekter som fågelbad och dammar i fastighetens utemiljö.

Hushållsavfall

Hushållsavfall påverkar miljön genom att det måste förbrännas. Ibland innehåller det farligt avfall som sedan ger farlig aska. Återanvändning av prylar, minskad mängd matavfall och källsortering av förpackningar är nyckelfaktorer för att minska miljöpåverkan. Utsortering av matavfall bidrar också till produktion av biogas för drivmedel. Information och utsortering av farligt avfall som färg, batterier, lampor och småel är mycket viktigt.

Inköp och upphandling

Det här kan handla om allt från tvättstugeutrustning och byggvaror till inköp av förvaltningstjänster och underhåll.

– Det är bra att satsa på miljömärkta varor och att försäkra sig om att entreprenörer och andra som föreningen köper tjänster av har ett genomtänkt miljöledningsarbete. Styrelsen kan till exempel kräva att en byggentreprenör använder Byggvarubedömningen för miljöbedömning av byggvaror. Detta för att minimera risken för framtida överraskningar som PCB och asbest, säger HSBs miljö­ och hållbarhetschef Magnus Ulaner.

– Genom att ställa miljökrav när föreningen upphandlar entreprenörer kan ni minska er indirekta miljöpåverkan.

Information till de boende ger i sig ingen minskad miljöbelastning, men det är oerhört viktigt för att ”få med alla på tåget”. Brist på information minskar sannolikheten att de boende agerar klimatsmart.

HSBs klimatmål

En del i HSBs klimatmål är att halvera koldioxidutsläppen till hundraårsjubileet 2023. En förutsättning för att uppnå det är att alla bostadsrättsföreningar ansluter sig till HSBs klimatavtal. Ni kan dessutom ta hjälp av HSB för en inventering av den egna bostadsrättsföreningens miljöpåverkan.


Magnus Ulaner miljö- och hållbarhetschef HSB berättar hur man personligen kan undvika farliga ämnen i sin vardag?

Det är inte ett problem som kan lösas av oss som konsumenter, utan med lagstiftning och samhälleliga styrmedel. EUs kemikalielagstiftning behöver öka takten på kandidat-förteckningen för prioriterade ämnen. Men det är viktigt att vi konsumerar smart.

Du kan:

 • Köpa ekologisk frukt och grönsaker.
 • Undvika konservburkar som kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A.
 •  Köpa miljömärkta hushållsprodukter och kläder.
 • Köpa leksaker i obehandlat trä och undvika leksaker som luktar parfym eller plast.
 • Köpa begagnade möbler och second handkläder.
 • Undvika plastgolv, särskilt PVC-golv. Satsa på golv av linoleum, svenskt trä, kakel, terrakotta, mosaik eller sten.
 • Tvätta kläder och andra textilier innan de används.
 • Fråga efter miljömärkt kosmetika hudkrämer.