Vår förening...

... är medlem i HSB. HSB reder ut begreppet "bostadsrätt" i sin informationsfilm.

Den finner du här!

 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Stadgehänvisning: §2 Bostadsrättsföreningens ändamål

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) Föreningen har valt att redovisa enligt BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Föreningens hus omfattar 144 bostäder med en sammanlagd yta av 12 467 kvm och 78 bilplatser (varav 41 uthyrda).

Medelyta för bostäder är ca 87 kvm. Föreningen äger fastigheterna Norrberga 1:304 och 1:305 med adress Tranbärsvägen 1-29 och Blåeldsvägen 2-98 jämna nr.

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:

R o k Antal Yta m2
2 28 1 932
3 68 5 695
4 40 3 920
5 8 920
s:a 144 12 467

 

Brev kan skickas till följande adress:
HSB Brf Norrberga i Linköping
Tranbärsvägen 25 (Eller Blåeldsvägen 58)
589 63  STUREFORS

Dessa postfack töms av vår vicevärd. Om du vill att brevet ska komma till styrelsen kan du märka kuvertet med "Styrelsen".