Revisorer

Föreningen har tre revisorer till sin hjälp.

Per Johansson

Föreningsvald
Revisor
Blåeldsvägen 62A

Egon Flink

Föreningsvald
Revisorsuppleant
Blåeldsvägen 46B

Niclas Wärenfeldt

BoRevision i Sverige AB
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

 

I korthet:
HSB utser en auktoriserad revisor.
Stämman väljer minst en "lekmannarevisor" och i vårat fall även en suppleant. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Den föreningsvalda revisorn har fått förtroendet av medlemmarna att kontrollera styrelsens verksamhet för oegentligheter t.ex. hur beslut fattas, protokollföring m.m.. Styrelsen förvaltar ekonomin och revisorerna gör oberoende granskningar av hur ekonomin förvaltas. De har, till skillnad från övriga medlemmar, fri tillgång till styrelseprotokoll, avtal och andra relevanta dokument.
Till årsstämman skriver revisorerna en revisionsberättelse som beskriver den granskning de gjort och hur de uppfattar styrelsens redovisning.
Stadgehänvisning: §25 Revisorer och §24 Protokoll vid styrelsesammanträde

Läs om varför föreningen bör välja revisor med omsorg.
Bolagsverket - Revisor