Så fungerar en bostadsrättsförening

Flik 2

Du och dina grannar är medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheterna och därmed även lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas. Det är också ni som bestämmer över era gemensamma utrymmen. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel.
Du har som boende i bostadsrättsföreningen möjlighet att påverka ditt boende på flera sätt. Enklast kan vara att prata med någon i styrelsen. Du kan även skriva ett brev till styrelsen. Alla brev som kommer in till styrelsen måste besvaras. Den som har ett förslag eller ärende av större betydelse kan skriva en så kallad motion som tas upp på föreningsstämman. Motionen ska lämnas in till styrelsen före februari månads utgång. Motionen ska vara undertecknad och ställd till stämman. Du har också möjlighet att själv ingå i styrelsen och påverka ditt boende. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet ska du vända dig till valberedningen eller någon i styrelsen.
På föreningsstämman utser ni en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. På föreningsstämman ges också tillfälle att granska bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.
Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och för ekonomins skull. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde.
Stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten ska repareras vid behov och hållas i gott skick. För att kostnaderna för det periodiska underhållet ska fördelas jämt över åren upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen.

Årsredovisningen


Varje år måste styrelsen redovisa föreningens ekonomi och verksamhet i ett skriftligt dokument. I årsredovisningen kan du som är medlem i bostadsrättsföreningen få reda på mera om hur föreningen sköts.

Förvaltningsberättelsen


I förvaltningsberättelsen finns bland annat uppgifter om hur många lägenheter och medlemmar som ingår i föreningen, vilka som sitter i styrelsen och vilka som är revisorer. Det står också vilket underhåll som gjorts under året och vad som planeras.

Resultaträkningen


I resultaträkningen står vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkterna minus kostnaderna är föreningens överskott eller underskott.
Föreningens största intäkt, årsavgifterna, som medlemmarna betalar in månadsvis till föreningen ska tillsammans med eventuella hyresgästers hyror täcka kostnaderna.

I resultaträkningen finns upptaget olika driftskostnaderna för föreningens skötsel. Där ingår sådant som uppvärmning, vatten, fastighetsservice och skötsel, städning och ekonomisk förvaltning. Andra stora utgifter är återbetalning av lån och räntor.


Balansräkningen


Föreningens ekonomiska ställning i tillgångar och skulder finns i balansräkningen. Tillgångar är byggnaderna, marken, kassan och pengar som finns på banken. Skulderna är till största delen lån på fastigheten. De ursprungliga insatserna från medlemmarna som gjordes vid föreningens bildande, föreningens resultat och underhållsfonden kallas för eget kapital.

Underhållsplan

Styrelsen ska göra en underhållsplan för föreningens hus. Efter den planen ska pengar läggas undan i en fond varje år för yttre underhåll. På det sättet blir underhållet för byggnaderna långsiktigt.

 

Lån och avskrivningar


Ofta är föreningens lån utspridda på olika bindningstider och räntesatser, som du kan se i årsredovisningen. Om alla lån ska läggas om samtidigt kan det bli en stor hyreshöjning om det är ett högt ränteläge. Vissa större underhåll och förbättringar som stambyte skrivs av över flera år. Kostnaderna fördelas över en längre tid, som för varje år motsvarar årets slitage.
I årsredovisningen står årets kostnader för de avskrivna posterna.

Version 2013-06-15