Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skåne delaktiga i nationellt projekt om biologisk mångfald

19 juni 2024

Under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet har ett projekt om biologisk mångfald i bostadssektorn startats. HSB Skåne är en av representanterna i projektet, vars syfte är att ta fram en handbok till bostadssektorn för mätning och uppföljning av dess direkta och indirekta påverkan på just den biologiska mångfalden.

I det samfinansierade projektet ingår ett tiotal representanter från olika bostadsbolag i Sverige, där en av de inbjudna representanterna är HSB Skåne. Som projektdeltagare kommer organisationen att ha möjlighet att ge förslag på önskemål kring hur handboken ska utformas.

Projektet pågår till slutet av 2025 och genomförs i två steg. Det första steget går ut på att kartlägga vilka frågor som är viktigast att vägleda kring och hur vi ska ta oss an frågan om biologisk mångfald ur ett mer strategiskt perspektiv. I steg två kommer fokus ligga på vilka verktyg och metoder som kan användas för att bedöma påverkan på den biologiska mångfalden samt omsätta lärdomarna till en handbok som kan användas av bostadsbolag i hela Sverige.

- Jag tycker att projektet ligger väl i tiden med tanke på att förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största globala samhällsrisker. Det finns mycket som kan göras för att arbeta mer strategiskt med biologisk mångfald och här tror jag att en handbok för hur vi kan följa upp och mäta vår enskilda påverkan på den biologiska mångfalden kommer vara till stor hjälp, säger Malin Segerblad, vikarierande miljö- och kvalitetsansvarig på HSB Skåne.

Projektet kommer genomföras genom en kombination av workshops, litteraturstudier, intervjuer och syntesanalyser.


Fakta om projektet:
Sveriges Allmännytta, Familjebostäder i Göteborg, Strängnäs Bostads AB, Svenska Bostäder, Uppsalahem, HSB Riksförbund, HSB Skåne och HSB Göteborg är med i projektet som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet startade i juni 2024 och kommer att pågå till december 2025. Projektledare: Tanja Hasselmark, IVL Svenska Miljöinstitutet

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne