Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens verksamhet tillsammans med anläggningsbeslut och samfällighetslagen. Stadgarna är bindande för föreningsstämman, styrelsen och medlemmarna men stämman kan besluta om att ändra stadgarna.
Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening