Föreningsstämman

Föreningsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Minnebergs samfällighetsförening håller normalt ordinarie föreningsstämma i juni.

På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning samt beslutas om arvode till dessa. Styrelsens årsredovisning gås igenom och stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Vidare fattas beslut i anledning av eventuella motioner från medlemmar. Ytterligare ett antal frågor behandlas, se stadgarna där dagordningen är utförligt reglerad.

Extrastämma vid behov

Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma om styrelsen anser att det finns skäl till det.  Vid föreningsstämman ska protokoll föras. Protokollet ska hållas tillgängligt för medlemmarna. Kontakta styrelsen för att få tillgång till stämmoprotokoll.

Fyra Brf är medlemmar

Det är viktigt att veta att du som bor är inte medlem i Mnnebergs samfällighet. Det är de juridiska personerna Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan som är medlemmar i samfälligheten.

Läs mer om bostadsrättsföreningarna och samfälligheten.

Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening