Medlemskap i Brf Sjöhästen och HSB

För många kan det ibland vara svårt att hålla isär begrepp såsom lokala bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar resp. HSB Riksförbund. Här är ett litet försök att reda ut de olika begreppen samt att placera vår egen bostadsrättsförening på den kartan.

Bostadsrättsföreningen Sjöhästen och HSB

Vår förening som med sitt fulla namn heter HSB:s Bostadsrättsförening Sjöhästen i Sollentuna är en bostadsrättsförening. Denna förening är liksom ett stort antal andra bostadsrättsföreningar i Stockhoim med kranskommuner medlemmar i HSB-föreningen HSB Stockholm.

HSB Stockholm är precis som alla andra HSB bostadsföreningar medlemmar i HSB Riksförbund.

Bostadsrättsföreningen

Vår bostadsrättsförening äger husen i fastigheterna Sjöhästen 1, Sjöjungfrun 1 samt del av Sjöstjärnan 3, d.v.s. Lomvägen 27 - 65 (ojämna nummer), garage och parkeringsdäck samt marken i anslutning till dessa fastigheter.

Medlemmar i Brf Sjöhästen är de som erhållit bostadsrätt i föreningen, d.v.s. köpt en bostadsrätt. Genom sitt medlemskap äger medlemmen en andel i föreningen, d.v.s. i de tillgångar (främst fastigheter) och skulder (främst banklån) som utgör föreningens balansomslutning. Värdet på denna andel kan både öka och minska beroende på hur föreningen förvaltas av dess styrelse men även beroende på till exempel hur den ekonomiska konjunkturen samt hur utbud och efterfrågan styr värdet på bostadslägenheter.

Styrelsen

Verksamheten i föreningen leds av en styrelse vars uppgift är att förvalta föreningens tillgångar, d.v.s. i första hand fastigheterna, och skulder t.ex. genom att på ett klokt sätt hantera föreningens lån åt föreningens medlemmar.

Det är föreningens styrelse som fattar alla beslut avseende föreningens skötsel. Den bestämmer vem som skall ansvara för löpande skötseluppgifter såsom till exempel städning, trädgårdsarbeten, snöröjning etc. samt vilka reparationer, vilket planerat underhåll samt vilka eventuella standardhöjande åtgärder som skall utföras.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi vilket innebär att den har att tillse att de avgifter som medlemmarna betalar räcker till för att betala föreningens alla utgifter, d.v.s. kostnader för föreningens skötsel, underhåll samt kapitalkostnader etc.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Vid denna redogör styrelsen för hur det gått under det gångna verksamhetsåret, vilka åtgärder som den har vidtagit och hur föreningens ekonomi ser ut. Dessutom anger styrelsen hur den ser på det kommande året/åren, och vad den avser att göra och hur den tror att föreningens ekonomi kommer att utvecklas.

Till stämman inkomna motioner behandlas av styrelsen, som lämnar en rekommendation till stämman utifrån styrelsens synpunkt på hur motionens förslag ska hanteras. Stämman har sedan att ta ställning till dessa motioner, och styrelsens förslag till beslut.

Val till styrelsen

Vid föreningsstämman lämnar valberedningen förslag på vilka personer den anser ska få uppdraget att förvalta föreningens tillgångar och i övrigt ansvara för dess verksamhet under det kommande verksamhetsåret.

I allmänhet agerar valberedningen efter principen att föreslå ledamöter till styrelsen, så att kontinuitet i styrelsens arbete kan uppnås.

Men, föreningsstämman är suverän vid årsmötet, och kan fatta beslut i denna fråga, liksom i andra frågor, bara dessa är i enlighet med de stadgar, som reglerar arbetet inom en HSB-förening samt gällande lagstiftning inom området.

HSB-föreningen

HSB-föreningens medlemmar är bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar samt de som bosparar i HSB.

HSB-föreningen säljer tjänster till bostadsrättsföreningar och andra externa kunder inom ekonomisk och teknisk förvaltning.

HSB-föreningen har också till uppgift att bilda och bygga nya bostadsrättsföreningar, som i första hand säljs till medlemmarna.

HSB-föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige. Till fullmäktige väljer bostadsrättsföreningarna och bospargruppen ombud. Verksamheten leds av en styrelse som väljs på fullmäktige.

HSB Stockholm

HSB-föreningen Stockholm som vi är medlemmar i tog således en gång i tiden initiativet till bildandet av Brf Sjöhästen och byggandet av våra fastigheter. Numera är föreningen i första hand en leverantör av olika typer av tjänster till Brf Sjöhästen.

Vid föreningens tillkomst för snart 50 år sedan var banden mellan bostadsrättsförening och HSB-förening mycket starka. HSB-föreningen utförde i princip all verksamhet som erfordrades för föreningens drift.

Under årens lopp har dock Brf Sjöhästen funnit att vissa verksamheter kan utföras på ett lika bra eller bättre sätt eller billigare av andra företag. Så sköts till exempel idag trädgårdsskötsel och städning av entreprenörer som inte på något sätt är knutna till HSB. HSB Stockholm ansvarar på styrelsens uppdrag för de tunga områdena administrativ (ekonomi och avgiftsavisering) och teknisk förvaltning (huvudsakligen reparationer och underhåll).

HSB Ledamot

I enlighet med våra stadgar har HSB-föreningen - alltså HSB Stockholm - en ledamot i vår styrelse. HSB-föreningens representant är oftast även vår förvaltare (men behöver inte vara det).

HSB-ledamotens uppgift är att stödja styrelsen med råd i olika frågor. HSB Ledamoten ska även vara utbildad i juridik som rör bostadsrättsfrågor.

Beslut avseende upphandlingar tas av föreningens styrelse.

Andra uppgifter

HSB-föreningen fungerar även i andra avseenden som ett serviceorgan för medlemmarna, d.v.s. bostadsrättsföreningarna. Hos HSB Stockholm finns expertis inom många olika områden som vi kan tillgodogöra oss. Bland annat arrangeras utbildningar för de olika föreningarnas styrelser inom ämnen som har anslutning till styrelsearbetet, fastighetsförvaltning, juridik etc.

HSB Riksförbund

Riksförbundet är den nationella gemensamma resursen inom HSB där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar. Det huvudsakliga uppdraget är att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet driva samverkan och utveckling av HSBs verksamhet.

Riksförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Till förbundsstämman väljer HSB-föreningarna ombud. Verksamheten leds av en styrelse som väljs på förbundsstämman.

Med HSB Riksförbund är kontakterna för Brf Sjöhästens vidkommande mycket begränsade. Från Riksförbundet kan föreningen köpa olika typer av specialisttjänster. Till exempel inom det juridika området.