Rapport från årsstämman 1/6 2021

02 juni 2021 Årsmötet genomfördes med en kombination av poströster och digital stämma under Gunnar Söderlunds ledning.

Det var 127 medlemmar som hade poströstat och under den digitala stämman deltog 70 personer varav 58 röstberättigande.

Det blev ett långt möte med en hel del diskussioner. 

 

En kort sammanfattning ger att Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag. 

Det fanns en mängd motioner att behandla. De som väckte mest intresse och diskussioner var motion 17 – 19 från 2020, som behandlade frågan att återuppta utredningen av 
A-parkeringen. Stämman beslöt att utredningen inte ska återupptas, dvs nej på motion 17-18 och ja på motion 19. 

För övriga motioner beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag.