Femårsplan - utemiljön

Sammanfattning  av 5-årsplan för utemiljön

Uppsala Fastighetstjänst har under vintern 2019-2020 gjort en omfattande inventering och plan för utvecklandet av brf. Lings utemiljö.

Så gott som allt växtmaterial är detsamma idag som då området byggdes för ca 35år sedan.

Åldern som sådan brukar inte vara något större problem för buskar, då dessa normalt föryngras med några års mellanrum. Det förutsätter dock att det inte går alltför många år emellan beskärningsåtgärderna, att växterna får näring och att ogräset hålls efter så att växternas kondition hålls på en bra nivå.

Här har skötsel och föryngringsåtgärder varit eftersatta under ett antal år, varvid buskarna tillåtits bli grova och svårföryngrade. Att jorden har utarmats på näring och på en hel del ställen blivit väldigt ogräsbemängd förbättrar ju inte situationen för buskarna.

Vi kan redan från början se att alla buskar inte kommer att klara att föryngringsbeskäras. Det finns dock inte något alternativ. Växterna måste föryngras.

Stommarna i planteringarna är av den typ att de bör tas ner helt och ska börja om från början. Andra växter bedöms utifrån sina enskilda förutsättningar, och ska genomgå en succesiv föryngring genom årlig utglesning av de äldsta grenarna.

De växter som dör måste ersättas. Ofta genom att man kompletterar med enstaka nya plantor men ibland behöver hela eller delar av planteringsytor bytas ut.

Vi föryngringsbeskär efter den prioriteringsordning som vi angivit i 5-årsplanen. Det ska emellertid poängteras att 5-årsplanen är ett levande dokument, där det kommer att göras mindre justeringar över tid.

Vår strategi är att varje år göra någon insats på alla gårdar. Alla medlemmar ska känna att det händer något på deras gård. Dessutom avser vi att göra något enstaka större projekt varje år, någonstans inom fastigheten.

De beskärningar vi gör måste vi också rå med att hålla ogräset i schack på. Om vi tittar tidsmässigt:

Sommaren år 1  efter vinterns beskärning;  Så är det där jorden främst ligger bar- och ogräset har fått fri tillgång på ljus och kommer att växa extra mycket.

Sommaren år 2:  Har vi beskurit  under vintern år 2 och de växter som beskars år 1 har fortfarande inte vuxit ut till full storlek. Härav har vi fått både ytor från år 1 och 2 att ogräsrensa. Därför får vi försöka göra något mindre beskärningsarbeten  år 2 än år 1.

Fortfarande år 3 så har många buskar inte uppnått full marktäckning, varför beskärningsarbetena bör vara ytterligare något mindre i omfattning än år 2.

Vi gör beskärningarbetena utifrån ”angelägenhetsgrad” där vi väger in olika faktorer såsom

  • Hur centralt ligger det?
  • Påverkas många av det?
  • Hur många lägger märke till det?
  • Hur påverkas växterna av att det görs nu- eller kan det vänta?
  • Hur mycket rår vi med att rensa?

       Etc

För träden i trädplanen gäller i princip samma tankesätt